Raszków, dnia 14 czerwca 2013 rokuNr ZP 271.5.2013


Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Moszczance


Działając na podstawie art.92 ust 2 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Moszczance opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 207682 z 29.05.2013 r

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Dekarstwo Murarstwo inne usługi budowlane Roman Hajdysz, Wyszki 87, 63-220 Kotlin

Cena ofertowa: 97 982,18zł. brutto

    Uzasadnienie wyboru oferty:

    Oferta z najniższą ceną , w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

    Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „CEBUD” Ciesielski 63-400 Ostrów Wlkp

ul. Staroprzygodzka 117

125.337,31

78,17

78,17

2

Dekarstwo Murarstwo inne Usługi Budowlane Roman Hajdysz

Wyszki 87, 63-220 Kotlin

97.982,18

100

100

3

Firma Ogólnobudowlana TOMBUD Tomasz Kasprzak

ul. Ostrowska 56, 63-405 Sieroszewice

131.456,74

74,54

74,54

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robót Budowlanych Andrzej Paluch ul. Grabowska 16, 63-400 Ostrów Wlkp

125.278,10

78,21

78,21


Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.


BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak