Raszków, dnia 10 czerwca 2013 rokuNr ZP 271.4.2013

 

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ligocie

 

Działając na podstawie art.92 ust 2 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na usługi dot. zamówienia pn.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ligocie opublikowanym w BZP nr 202026-2013 24.05.20123

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Malarstwo Tapicerstwo „MALDOM” Roman Kałmucki ul. Truskawkowa 1, 63-440 Raszków

Cena ofertowa: 33 821,62zł. brutto

    Uzasadnienie wyboru oferty:

    Oferta z najniższą ceną , w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

    Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm). Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „BOG-MAR” 61-807 Poznań ul. Św. Marcina 58/64

60 019,07

56,35

56,35

2

Usługi Dla Budownictwa Marek Szałata Marek Walczak 63-200 Jarocin, Golina, ul. Jarocińska 7

44 225,94

76,47

76,47

3

PPUH DACHPOL Leszek Szypuła Młynów 7 63-410 Ostrów Wlkp2

40 125,47

84,29


84,29


4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe K-C Kinga Czysta Topola -Osiedle ul. Krańcowa 11, 63-421 Przygodzice


39 787,97

85,00

85,00

5

Dekarstwo Murarstwo Inne Usługi Budowlane Roman Hajdysz Wyszki 87, 63-220 kotlin

45 977,19

73,56

73,56

6

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robót Budowlanych Andrzej Paluch ul. Grabowska 16, 63-400 Ostrów Wlkp

40 585,23

83,33

83,33

7

Malarstwo Tapicerstwo „MALDOM” Roman Kałmucki ul. Truskawkowa 1, 63-440 Raszków

33 821,62

100

100Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.XXIII SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.


BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak