Ogłoszenie o przetargu

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  położonej w Korytnicy, gm. Raszków, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów  nr 82 o powierzchni 2,0400 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1W/00064817/4.

 

 

Dane dotyczące nieruchomości:

1.Wyżej opisana nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków  oznaczona jest symbolem RP- obszary rolne. Działka  nr 82 jest położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowo - zagrodowej oraz gruntów rolnych.  Nieruchomość jest w całości użytkowana rolniczo, a w ewidencji gruntów zapisana jest jako grunt rolny klasy: R IIIb – na pow.

 

 

2.Nieruchomość:

   - nie jest obciążona

   - nie ma zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość , poza umową dzierżawy, która obowiązuje do dnia 30 sierpnia 2013 roku.

 

 

3.Cena wywoławcza:

 

                     - 71 400 zł        (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych )       

 

4.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 7 140 zł (słownie: siedem tysięcy sto czterdzieści złotych) na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie  Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 – do dnia  25 czerwca 2013 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

5.Przetarg odbędzie się dnia 28 czerwca  2013 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala II piętro. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów potwierdzających prawo do jej reprezentowania.

6.Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

7.Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.

                                         

    

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu – pokój nr 5 lub nr tel. 62 734-49-07