Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  położonej w Korytnicy, gm. Raszków, obejmującej działkę oznaczone w ewidencji gruntów jako  nr 463 o łącznej powierzchni 0,5400 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1W/00053103/6.

 

Dane dotyczące nieruchomości:

1.Wyżej opisana nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków  oznaczona jest symbolem 6.4 US- tereny usług sportu. Działka  nr 463 jest położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowo- zagrodowej oraz gruntów rolnych w niewielkiej odległości od szkoły i przedszkola.  Nieruchomość jest w całości użytkowana rolniczo, a w ewidencji gruntów zapisana jest jako grunt rolny klasy III b. Nieruchomość ma kształt regularny, teren równy i płaski. Działki mają dostęp do drogi utwardzonej asfaltem, uzbrojonej w sieć elektryczną i wodociągową.

 

 

2.Nieruchomość:

   - nie jest obciążona

- nie ma zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość, poza umową dzierżawy,   która obowiązuje do dnia 30 sierpnia 2013 roku.

 

3.Cena wywoławcza:

 

                     - 70 900 zł/netto       (słownie:  siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych)       

                          

                     Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT                      

 

4.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 7 090 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych) na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie  Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 – do dnia  25 czerwca 2013 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

5.Przetarg odbędzie się dnia 28 czerwca  2013 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala II piętro. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów potwierdzających prawo do jej reprezentowania.

6.Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

7.Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.

                                         

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu – pokój nr 5 lub nr tel. 62 734-49-07