Raszków: Przebudowa świetlicy w Rąbczynie
Numer ogłoszenia: 165666 - 2013; data zamieszczenia: 25.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 123156 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa świetlicy w Rąbczynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Roboty branży budowlanej: Pomieszczenie 1.01 - świetlica - 1kpl. Pomieszczenie 1.02; 1.03 ; 1.04 - 1 kpl. Pomieszczenie 1.05; 1.06; 1.07; 1.08 - 1 kpl. Podesty i podjazdy-przy wejściu głównym - 1 kpl. Instalacje sanitarne: Kanalizacja sanitarna wewnętrzna - 1 kpl. Kanalizacja zewnętrzna sanitarna deszczowa - 1 kpl Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji - 1 kpl. Instalacja centralnego ogrzewania - 1 kpl. Wentylacja nawiewno - wywiewna - 1 kpl. Wewnętrzna instalacja gazowa - 1 kpl Instalacja elektryczna: Prace demontażowe - 1 kpl. Instalacja odgromowa - 1 kpl. Zasilanie budynku i wymiana przyłącza - 1 kpl. Instalacja oświetleniowa - 1 kpl Instalacja gniazd i zasilania urządzeń - 1 kpl Pomiary - 1 kpl. Uwaga: Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: dokumentacja projektowa budowlana, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.45.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane w ramach: : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Działanie:Odnowa i Rozwój Wsi..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Dekarstwo Murarstwo inne Usługi Budowlane Roman Hajdysz, Wyszki 87, 63-220 Kotlin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 209784,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 155454,50

  • Oferta z najniższą ceną: 155454,50 / Oferta z najwyższą ceną: 218448,00

  • Waluta: PLN.