Ogłoszenie o przetargu

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza   nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w Moszczance, gm. Raszków, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 437/2 o pow. 0,9300 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KZ1W/00058185/9

- nr 438/2 o pow. 1,9813 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KZ1W/00091907/0

 

Dane dotyczące nieruchomości:

1.Wyżej opisane nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków    oznaczone są symbolem R- tereny rolnicze. Działki  nr 437/2 i nr 438/2 są położone w jednym kompleksie zlokalizowanym w obrębie Moszczanka, w sąsiedztwie wysypiska śmieci oraz gruntów rolnych, w dalszej odległości znajdują się tereny zabudowane. Nieruchomości są w całości użytkowane rolniczo, w ewidencji gruntów zapisane jako grunt rolny klasy IVa, IVb,V i VI. Nieruchomości mają kształt regularny, teren równy, płaski, dojazd z drogi gruntowej.  Działki nr 437/2  i 438/2 są obecnie użytkowane rolniczo, w związku z powyższym przejęcie w/w nieruchomości może nastąpić po zbiorach, tj. miesiąc sierpień 2013 roku. Działka nr 437/2 jest objęta dzierżawą, która obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2013 roku.  

 

2.Nieruchomości:

   - nie są obciążone

   - nie mają zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości, poza umową dzierżawy dot. działki 437/2, która obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

 

3.Cena wywoławcza (łączna za obie nieruchomości):

- 115 300 zł       (słownie:   sto piętnaście tysięcy trzysta złotych)       

 

4.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %   ceny wywoławczej tj. 11 530 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych) na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 – do dnia  14 maja 2013 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

5.Przetarg odbędzie się dnia 17 maja 2013 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala II piętro. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów potwierdzających prawo do jej reprezentowania.

6.Koszty związane  zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

7.Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.

                                             

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu – pokój nr 5 lub nr tel. 62 734-49-07