Ogłoszenie o przetargu

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej obręb Głogowa, gm. Raszków, obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów jako  nr 202/1 i nr 202/2 o łącznej powierzchni 6,3700 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1W/00092079/3.

 

Dane dotyczące nieruchomości:

1.Wyżej opisana nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków    oznaczona jest symbolem RP- obszary rolne. Działki  nr 202/1 i 202/2 są położone w jednym kompleksie zlokalizowanym w obrębie Głogowa, w sąsiedztwie zabudowań inwentarskich, zabudowy mieszkaniowo- zagrodowej, gruntów uprawianych rolniczo i lasów. W odległości około 400m przebiega droga relacji Raszków – Dobrzyca. Nieruchomość jest w całości użytkowana rolniczo, a w ewidencji gruntów zapisana jest jako grunt rolny klasy III b, IVa i nieużytek na powierzchni  0,0400 ha. Nieruchomość ma kształt regularny, teren równy z niewielkim spadkiem w kierunku północno- zachodnim, dojazd drogami gruntowymi.

 

2.Nieruchomość:

 - nie jest obciążona

 - nie ma zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość

 

3.Cena wywoławcza:

- 244 600 zł       (słownie:  dwieście czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych)       

4.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 24 460 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie  Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 – do dnia  13 maja 2013 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

5.Przetarg odbędzie się dnia 16 maja 2013 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala II piętro.

Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów potwierdzających prawo do jej reprezentowania.

6.Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

7.Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu – pokój nr 5 lub nr tel. 62 734-49-07