Raszków, dnia 17 kwietnia 2013 roku


Nr ZP 271.2.2013

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa świetlicy w Rąbczynie

Działając na podstawie art.92 ust 2 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn. Przebudowa świetlicy w Rąbczynie opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 123156 z 28.03.2013 r

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Dekarstwo Murarstwo inne usługi budowlane Roman Hajdysz, Wyszki 87, 63-220 Kotlin

Cena ofertowa: 155 454,50zł. brutto

    Uzasadnienie wyboru oferty:

    Oferta z najniższą ceną , w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

    Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

Firma Usługowo Handlowo Produkcyjna Kowalski Włodzimierz

ul. Mickiewicza 8, 63-740 Kobylin

191 622,43

81,13

81,13

2

Dekarstwo Murarstwo inne usługi budowlane Roman Hajdysz, Wyszki 87, 63-220 Kotlin

155 454,50

100,00

100,00

3

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „CEBUD” Ciesielski, ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski

195 531,04

79,50

79,50

4

Przedsiębiorstwo budowlane KAWALER Edward Kawaler, ul. Przemysłowa 15, 63-500 Ostrzeszów

198 080,22

78,48

78,48

5

Zakład Remontowo-Budowlany ''MAXBUD'' Wojciech Przepiórka,

Saczyn 40, 62-872 Godziesze Małe

218 448,00

71,16

71,16

6

ZIELMAX Patryk Zieleziński,

Moszczanka 69/4, 63-440 Raszków

193 141,70

80,49

80,49

7

InterMAX” Wiesław Puchalski,

ul. Wrocławska 139, 63-421 Przygodzice

186 159,25

83,51

83,51

8

Malarstwo-Tapicerstwo Maldom Roman Kałmucki,

Radłów ul. Truskawkowa 1, 63-440 Raszków

188 971,25

82,26

82,26

9

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CEGŁA Eugeniusz Cegła,

ul. Ogrodowa 17, 63-440 Raszków

177 949,97

87,36

87,36

10

ZIS” Zawadzki Jan

ul. Spokojna 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski

208 553,62

74,54

74,54

11

Usługowy Zakład Murarski Andrzej Kasprzak,

Lewków ul. Krótka 1, 63-410 Ostrów Wielkopolski

191 829,68

81,04

81,04


Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.


BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak