Raszków: Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji.
Numer ogłoszenia: 108766 - 2013; data zamieszczenia: 19.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 61368 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1.Roboty przygotowawcze - 1,381 ha 2.Rów- RF - 108,0 mb 3.Zbiornik - 1,381 ha 4.Budowle - 2 szt. 5.Ścieżka pieszo- rowerowa - 794 mb 6.Plaża trawiasta - 1 kpl 7.plaża piaskowa - 1 kpl 8.Plac zabaw - 1 kpl 9.Mała architektura - 1 kpl Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: a) projekt budowlany, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) przedmiar robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.11.12.40-2, 45.11.27.23-9, 45.11.22.10-0, 45.23.31.62-2, 45.21.21.40-9, 45.23.61.10-4, 45.23.62.10-5, 45.24.72.70-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania :Odnowa i Rozwój Wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 19.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego KAN-WOD Sp. z o.o., ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1131219,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 663028,76

  • Oferta z najniższą ceną: 663028,76 / Oferta z najwyższą ceną: 1432644,15

  • Waluta: PLN.