Ogłoszenie o przetarguBurmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie lokalu użytkowego mieszczącego się na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 351/1 poł. w Raszkowie przy ul.Rynek 1, zapisanych w księdze wieczystej nr KZ1W/ 00058142/6


I. Dane dotyczące nieruchomości:

- lokal użytkowy o pow. 101,76 m2 znajdujący się w budynku położonym w Raszkowie, ul. Rynek 1, usytuowanym na działce 351/1, zapisany w księdze wieczystej nr KZ1W/00058142/6.

W/w lokal mieści się na parterze i składa się z pomieszczeń: głównego o pow. 79,76 m2, pomieszczenia magazynowego pow. 13,50 m2 oraz pomieszczenia sanitarnego o pow. 8,50 m2.

Lokal posiada dwa wejścia; główne od strony Rynku i drugie od ul. Kościuszki do pomieszczenia magazynowego. Lokal użytkowy przeznaczony wyłącznie na usługi handlowe.

Ze względu na charakter budynku nie wyraża się zgody na montowanie przez dzierżawcę urządzeń zewnętrznych (np. klimatyzatorów).


II Cena

- cena wywoławcza 845 zł/netto (czynsz miesięczny)

- wysokość wadium : 169 zł.


Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości osiągniętej w przetargu, przyjmując jako cenę wywoławczą 8,30 zł za 1m2 + VAT (zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury). Wysokość czynszu będzie waloryzowana raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20 % ceny

wywoławczej (wysokość wadium podana wyżej), na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540

do dnia 09.04.2013r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.

IV. Okres dzierżawy – nieokreślony

V. Przetarg odbędzie się dnia 12 kwietnia 2013 r. r o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala II piętro


Burmistrz Gminy i Miasta Raszków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu – pokój nr 5 lub nr tel. 62 734-49-07