Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Radłowie, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 103/1, 103/6,  zapisanych w księdze wieczystej nr KZ1W/ 00058140/2 oraz działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 249/1, 249/2, 250/2 i 250/3 zapisanych w księdze wieczystej nr KZ1W/00090272/2.

 Dane dotyczące nieruchomości:

  1. Wyżej opisane działki w planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków    przeznaczone są pod mieszkalnictwo jednorodzinne, usługi podstawowe. Działki położone są na obrzeżu terenów zabudowanych wsi Radłów, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów uprawianych rolniczo. Teren równy, płaski, uprawiany rolniczo.  Działki nr  103/1 i 103/6 mają dostęp do nowo wydzielonej nie urządzonej drogi, z dostępem w niewielkiej odległości  do ul.Lamkowej uzbrojonej w sieć elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Działka nr 249/1 leży przy ul. Os. Robotnicze, która jest drogą asfaltową uzbrojoną w sieć elektryczną, wodociągową, gazową oraz kanalizację sanitarną. Działki nr 249/2, 250/2 mają dostęp do ul. Nowej, będącej drogą gruntową uzbrojoną w sieć elektryczną i wodociągową. Działka nr 250/3 ma dostęp do ul. Żwirowej, będącej drogą gruntową uzbrojoną w sieć elektryczna i wodociągową.
  2. Nieruchomości:

    - nie są obciążone

    - nie ma zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.

  1. Cena wywoławcza (netto):

Lamkowa              

      Nr działki:             

powierzchnia :

       ulica:             

cena wywoławcza:               

wadium:

 

103/1                      

36 200,-zł                      

3 620,-zł

103/6                       

0,0783 ha                     

Lamkowa   

31 400,-zł                      

3 140,-zł

249/1                       

0,1187 ha         

Os.Robotnicze       

54 900,-zł                      

5 490,-zł

249/2                       

0,1211 ha                              

Nowa

50 800,-zł                      

5 080,-zł

250/2                        

0,1075 ha                          

Nowa    

45 100,-zł                      

4 510,-zł

250/3

0,1201 ha

Żwirowa   

50 400,-zł                       

5 040,-zł

          Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %   ceny wywoławczej  na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie   Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 – do dnia  15 maja 2013 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

W tytule przelewu należy wpisać numer działki, na którą zostało wpłacone wadium.

  1. Przetarg odbędzie się dnia 20 maja 2013 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala II piętro. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów potwierdzających prawo do jej reprezentowania. 
  2. Koszty związane z  zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
  3. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu – pokój nr 5 lub nr tel. 62 734-49-07