Raszków, dnia 8 marca 2013 roku

Nr ZP 271.1.2013

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji

 

Działając na podstawie art.92 ust 2 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 61368 z 14.02.2013r

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego KAN-WOD Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wlkp, ul. Wiejska 18

Cena ofertowa: 663 028,76zł. brutto

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta z najniższą ceną , w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm).

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

Agencja Usługowa Stanisław Cap

ul. Święty Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz

995.397,43

66,61

66,61

2

HYDROWAT Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych Sp. z o.o. 62-500 Konin ul. Stodolniana 91

1 432 644,15

46,28

46,28

3

SKANSKA S.A. ul. Bystra 7, 61-366 Poznań 41

1 230 506,16

53,88

53,88

4

Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych „WODMEL” Ryszard Grabarczyk Brzeźno, ul. Konińska 17, 62-513 Krzymów

1 139 889,67

58,17

58,17

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe AQUABUD ul. Kaliska 86, 63-300 Pleszew

1 229 138,88

53,94

53,94

6

P.H.U. „CHOD-GRÓG” Andrzejewski Przemysław ul. Kwiatowa 11, 63-840 Krobia

994 334,72

66,68

66,68

7

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 'BUDOMELIOR” 62-002 Suchy Las, ul. Bogusławskiego 77

1 192 963,27

55,58

55,58

8

Firma Usługowo-Handlowo Produkcyjna

Włodzimierz Kowalski 63-740 Kobylin, ul. Mickiewicza 8

1 194 173,99

55,52

55,52

9

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR” Marian Iberhan 63-700 Krotoszyn, ul. Magazynowa 18

978 982,60

67,73

67,73

10

Przedsiębiorstwo Ekologiczne BUDEKO 62-070 Dopiewo, ul. Klonowa 25

1 023 739,18

64,76

64,76

11

Badera” Firma Produkcyjno-Handlowo- Usługowa Dalachów 354, 46-325 Rudniki

1 122 741,04

59,05

59,05

12

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Ogólnego KANBRUK Sp. z o.o. ul. Wylotowa 37, 63-400 Ostrów Wlkp

1 290 869,06

51,36

51,36

13

BUDKOM” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe J. Hofman i K. Kosecki sp. j. ul. Łódzka 1140120, 62-800 Kalisz

927 922,57

71,45

71,45

14

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego KAN-WOD Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wlkp, ul. Wiejska 18

663 028,76

100

100

15

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL Sp. z o.o. ul. Wenedów 15, 61-614 Poznań

1 157 405,61

57,28

57,28

16

Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski Bobowicko, ul. Kasztanowa 13, 66-300 Międzyrzecz


1 168 518,32

56,74

56,74

17

IMPEX Sp. z o.o. ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask

754 257,00

87,90

87,90

18

HYDROWODKAN Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

1 227 698,39

54,00

54,00

19

AGRO-ESTETYKA Piotr Kowalczyk 62-200 Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 16/2

1 224 318,99

54,15

54,15


Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Raszków
/-/ Jacek Bartczak