Ogłoszenie o przetargu

 

1.      Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza III nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż działek  położonych w Rąbczynie, gm. Raszków, powiat ostrowski, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

Lp

Nr działki

Powierzchnia

Obręb

Księga wieczysta

Cena wywoławcza (netto)

Wysokość wadium

Godzina przetargu

1.

421

0,9162 ha

Rąbczyn

KZ1W/  00065447/6

285 200,00zł

28 520,00zł

1100

2.

418/1

4,9853 ha

Rąbczyn

KZ1W/ 00065447/6

1 391 400,00zł

139 140,00zł

1200

 Terminy poprzednich przetargów na  w/w działki: 06.07.2018 r. i 25.10.2018 r.

 

2. Opis nieruchomości:

Niezabudowane działki nr 421 i nr 418/1  są zlokalizowane na obrzeżu wsi Rąbczyn, w sąsiedztwie gruntów rolnych, lasów, zabudowy zagrodowej wsi Jelitów oraz oczyszczalni ścieków. W bliskim sąsiedztwie przedmiotowych działek posadowione są dwa wiatraki elektrowni wiatrowych. W/w działki mają kształt regularny, w większości teren równy i płaski. Na działce nr 421 w części południowej znajduje się niewielki staw wraz zadrzewieniem.  Opisywane działki oddalone są ok. 3,5 km od drogi krajowej nr 36 (Ostrów Wlkp.-Rawicz) oraz ok. 4 km od drogi krajowej nr 11 (Katowice-Ostrów Wlkp.-Poznań). Dojazd do działki  418/1 zapewniony jest z drogi asfaltowej, dojazd do działki nr 421 odbywa się z drogi asfaltowej i gruntowej. W pobliżu działek nr 421 i nr 418/1 znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej. W niedalekiej odległości (ca 500 m) od w/w działek  przebiega linia energetyczna średniego napięcia. Sieć wodna i kanalizacyjna znajduje się w drodze stanowiącej działkę ewidencyjną nr 257 obręb Rąbczyn. Sieć gazowa PE dn125 posadowiona jest w odległości ca 400 m od w/w działek.

Oznaczenie użytków:

.        działka nr 421 - RIVa- 0,2908ha, RV-0,1407ha, ŁV-0,4847ha,

.        działka nr 418/1 - RIVa-1,8281ha, RIVb-1,8135ha, RV-1,3437ha.

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Działki nr 421 i nr 418/1 przeznaczone są pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o symbolu jednostki bilansowej F1-P, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Radłów, Jelitów oraz części obszaru wsi Rąbczyn, Pogrzybów, Przybysławice, Moszczanka, Skrzebowa, Korytnica, który został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/282/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 8 lutego 2018 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 1601 z dnia 20 lutego 2018 roku.

4.  Obciążenia nieruchomości:

Przedmiotowe działki są wolne od obciążeń hipotecznych i nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

   5. Cena wywoławcza :

Cena wywoławcza poszczególnych działek - patrz tabela pkt 1.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek VAT (wg obowiązującej stawki).

6. Wysokość i termin wniesienia wadium:

.        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 %  ceny wywoławczej. Wysokość wadium do poszczególnych działek - patrz tabela  pkt 1.

.        Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie  Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 z dopiskiem: wadium i wskazanie numeru działki         do dnia 23 stycznia 2019 roku. 

.        Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Raszków

.        Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

.        Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami przedmiotowej nieruchomości, wadium zostanie  zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

7. Termin i miejsce przetargu:

      Przetargi odbędą się dnia 29 stycznia 2019 roku  w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala nr 15, II piętro.  Godzina rozpoczęcia przetargów na poszczególne działki - patrz tabela  pkt 1.

8. Warunki uczestnictwa w przetargu:

      Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz:

.        osoby fizyczne - dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwa notarialne.

.        osoby prawne - dokumenty wskazujące osobę uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej, a w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

.        w przypadku małżonków - do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

.        Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia   przetargu.

.        Jeśli nabywca ustalony w drodze przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

10. Dodatkowe informacje:

.        Koszty związane  z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

.        Zapłata za nabytą nieruchomość następuje przed przeniesieniem prawa własności na nabywcę.

.        Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

.        Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina i Miasto Raszków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

.        Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę nabywca dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

.        Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny  nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

.        Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  Raszków,  Rynek 32, 63-440 Raszków, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu (Zamówienia publiczne i przetargi) oraz w zakładce BIP, jak również zostało opublikowane  w gazetach: "Dziennik Gazeta Prawna"(wyciąg z ogłoszenia) i "Kurier Ostrowski"(wyciąg z ogłoszenia) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Rąbczyn

.        Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.                                        

.        Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie, ul. Rynek 32,      63-440 Raszków, w godzinach od 800 do 1600- pokój nr 5 lub pod nr telefonu 62 734 49 07.

Burmistrz

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak