Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza I ograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obręb Koryta, gm. Raszków, zapisanej w KW nr KZ1W/00058130/9, oznaczonej w ewid. gruntów jako działki:  nr 145 o pow. 0,6400 ha i nr 157 część o pow. 0,7600 ha – łączna pow. 1,4000 ha.

 

1. Opis nieruchomości:

   Działki ewidencyjne nr 145 i 157 część stanowią grunty rolne i są położone w sąsiedztwie gruntów rolnych. Dojazd do w/w działek  z drogi powiatowej nr 5285P jest utrudniony w związku z wysokim poboczem.  Na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 5285P na dz. nr 145 w m. Koryta została wyrażona zgoda w formie decyzji dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg nr 21/2016, która obowiązuje do dnia 13 kwietnia 2019 roku.  Opisane wyżej działki rozdziela ewidencyjna działka nr 147 stanowiąca rów.      Oznaczenie klasoużytków:

   - działka nr 145: klasa RV na pow. 0,6000 ha i klasy RVI na pow. 0,0400 ha,

      - działka nr 157część:   klasa RV na pow. 0,7600 ha.

     

2. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

     -  działka nr 145 w części znajduje się w terenach stanowiących obszary rolne a w części znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej i mieszkalnictwa jednorodzinnego o niskiej intensywności zabudowy o symbolu w planie 1.2 MR MN,

      - działka nr 157 w części znajduje się w terenach stanowiących obszary rolne a w części przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową i mieszkalnictwo jednorodzinne o niskiej intensywności zabudowy o symbolu w planie 1.2 MR MN.

 

 3.  Obciążenia nieruchomości:  nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i jest wolna od obciążeń hipotecznych.

 

    4. Cena wywoławcza :   5,60 q żyta, biorąc wartość żyta wg cen przyjętych do naliczania podatku rolnego                ( tj. w 2018 r. – 293,94 zł) – czynsz dzierżawny roczny.

 

    5. Okres dzierżawy :  nieoznaczony   

 

 6. Wysokość i termin wniesienia wadium:

      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 58,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) w formie pieniężnej na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie  08 8430 0009 0000 0215 0142 0540, z dopiskiem: wadium – dzierżawa Koryta -  do dnia  12 listopada 2018 roku.    Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Raszków.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.

 

 7. Termin i miejsce przetargu:   przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala nr 15, II piętro.

 

 8. Warunki uczestnictwa w przetargu:   do przetargu mogą przystąpić wyłącznie mieszkańcy gminy Raszków.

 

 9. Dodatkowe informacje:

  • Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  Raszków,  Rynek 32, 63-440 Raszków, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz w zakładce BIP, wydrukowane w gazecie „Kurier Ostrowski” (wyciąg z ogłoszenia) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Koryta.
  • Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.                                       

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu – pokój nr 5 lub nr tel. 62 734-49-07