Ogłoszenie nr 500236664-N-2018 z dnia 02-10-2018 r.
Raszków: Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM w ramach działania „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 634196-N-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500019710-N-2018 BZP
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
tak


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Krajowy numer identyfikacyjny 53043600000, ul. Rynek  32, 63440   Raszków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 343 510, e-mail kancelaria@raszkow.pl, faks 627 350 665.
Adres strony internetowej (url): www.raszkow.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM w ramach działania „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.21.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM w ramach działania „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje: Budynek w Urzędu Gminy i Miasta w Przybysławicach Termomodernizacja i wymiana oświetlenia na LED Rozbiórki Dach-konstrukcja, pokrycie i obróbki blacharskie budynku Elewacja-ocieplenie BSO Wymiana oświetlenia na LED Roboty niekwalifikowane -budowa windy i przebudowa wejścia Roboty murowe i roboty ziemne, fundamenty szybu windy, montaż windy Dach windy Wejście główne do budynku Budynek Ratusza Roboty budowlane- termomodernizacja Rozbiórka związane z termomodernizacją Ocieplenie stropodachu -do termomodernizacji zaliczono powierzchnię istniejącego dachu Stolarka okienna w części istniejącej -wymiana Wymiana drzwi zewnętrznych w części istniejącej Elewacja części istniejącej -część termomodernizowana Prace budowlane w kotłowni – część wliczona do termomodernizacji Wymiana instalacji c.o w istniejącym budynku Instalacja c.o. w istniejącym budynku Instalacja w kotłowni Demontaż kotła i instalacji c.o. Technologia kotłowni Roboty ogólnobudowlane w kotłowni Instalacja wod.kan w kotłowni Instalacja wentylacji mechanicznej Instalacja wentylacji mechanicznej Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED Montaż opraw LED Roboty budowlane-rozbudowa i przebudowa niekwalifikowane Rozbiórki związane z rozbudowa i przebudową Dach konstrukcja pokrycia i obróbki blacharskie wieży Dach konstrukcja pokrycia i obróbki blacharskie budynku Biegi stalowe klatki schodowej Ocieplenie stropodachu -reszta powyżej termomodernizacji Roboty murowe i ścianki działowe Stolarka okienna w części nadbudowanej Stolarka drzwiowa wewnętrzna Podłoże posadzki Sufity podwieszane Roboty malarskie i licowanie ścian płytkami Roboty ślusarskie Podest przed wejściem do budynku Elewacja- poza termomodernizacją Prace budowlane w kotłowni Instalacja grzewcza-rozbudowanie kwalifikowane Instalacja c.o. poddasze Instalacja wentylacji mechanicznej niekwalifikowane Instalacja wentylacji mechanicznej – rozbudowa o poddasze Instalacje WOD-KAN -Remont i rozbudowa -niekwalifikowane Instalacja wody użytkowej Instalacja przeciwpożarowa Instalacja kanalizacji sanitarnej Instalacje elektryczne -remont i rozbudowa -niekwalifikowane Instalacja oddymiania Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych Instalacja oświetleniowa na poddaszu, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne Demontaż istniejącej instalacji Trasy kablowe, linie zasilające i rozdzielnice Rurarz i przewodowanie Montaż opraw i osprzętu , podłączenie urządzeń i pomiary Instalacja w kotłowni – część niekwalifikowana Demontaż kotła i instalacji c.o. Technologia kotłowni Roboty ogólnobudowlane w kotłowni Instalacja wod. Kan. w kotłowni Założenia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót. Wymieniona dokumentacja stanowi załączniki do SIWZ. 2) Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcie w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określona Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. 3) Zamawiający dodatkowo wymaga, aby Wykonawca w dniu zawarcia umowy opracował i dostarczył Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (dostosować do istniejącego) , zawierający opis przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności terminy i rodzaje poszczególnych prac wraz z podaniem kwot brutto za ich wykonanie-rozpoczęcie robót niezwłocznie po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy. 4)Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający zapewnienie ciągłości świadczenia usług publicznych w godzinach pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie w budynku Urzędu w Przybysławicach oraz realizacji umowy zgodnie z harmonogramem , przy szczególnym uwzględnieniu zapewnienia braku zakłóceń i ciągłości pracy w urzędach. 5)W momencie faktycznego rozpoczęcia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablicy ( 2 szt) informacyjnej dotyczącej realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej. Treść informacji na tablicy Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. W przypadku uszkodzenia tablicy Wykonawca zobowiązany będzie ją wymienić na nową. Tablica powinna zostać wykonana z trwałych materiałów zapewniających długie użytkowanie. Koszt tablicy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 6) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlana , obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 7)Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 8) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 9) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres trwania umowy. 10) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. 11) Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36- miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad. 12) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na koszt własny, w okresie gwarancji, bieżącej konserwacji oraz przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, przeglądów wynikających z opracowanej na koszt własny przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji obiektów, o także przeglądów okresowych wynikających z przepisów Prawa budowlanego. 13) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót. 14) Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad 15) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych ( dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej dla budynków) wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej potwierdzonej wpisami do dziennika budowy przez uprawnionego geodetę. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza powinna zawierać w szczególności zapis potwierdzający zgodność pomiaru powykonawczego z zatwierdzonym projektem budowlanym łącznie z zarejestrowaniem w właściwym ośrodku geodezyjnym) 16) Zamawiający ureguluje zobowiązania z tytułu wykonanych przez Wykonawcę robót: płatność za faktury następować będzie do wysokości kwoty ofertowej w II ratach dla robót kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone prace objęte przedmiotem zamówienia. Dokumentacja do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków pok. nr 2 ) Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: a)Dokumentacja projektowa b)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, c)Przedmiar robót d)harmonogram rzeczowo finansowy

II.4) Główny kod CPV: 45216110-8
Dodatkowe kody CPV:
45262700-8,
45262800-9,
45321000-3,
45110000-1
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
28-09-2018
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
03/09/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Ratusz Raszków roboty dodatkowe Wyposażenie oraz wymiana posadzek w toaletach prace budowlane sanitarne oraz elektryczne w kotłowni remont pomieszczeń klatki schodowej wejścia Wykonanie zegara słonecznego zwieńczenie wieży balustrady balkonu pod wieżą Montaż drzwi wewnętrznych samozamykaczy tablicy pamiątkowej płotków przeciwśniegowych okiennic Przebudowa instalacji alarmowej ewakuacyjnej oddymiania sieci komputerowej kamer odgromowej wieży klimatyzacji Przybysławice Urząd Stanu Cywilnego roboty dodatkowe Montaż herbu stolarki PCV oraz stalowej daszków nad wejściami drabiny balustrad odwodnienia budynku Wykonanie chodników ogrzewania przepustów instalacji zasilania windy oświetlenia Ratusz Raszków roboty zamienne zmieniono ilość brukowania podestu wieńca na istniejących murach Ulegają zmianie prace rozbiórkowe na dachu kocioł okładziny schodów prowadzących na poddasze Zmienia się ilość obróbek blacharskich Przybysławice Urząd Stanu Cywilnego roboty zamienne zmienia się ilość ocieplenia
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Decyzja o podjęciu robót dodatkowych i zamiennych jest podyktowana zamiarem wykonania zadania w sposób kompleksowy – zaniechanie wykonania niektórych prac spowodowałoby pozostawienie niedokończonych elementów i instalacji budynku. Pozostawienie instalacji już archaicznych, których wymiana byłaby konieczna już wkrótce wiązałoby się z uszkodzeniami powłok malarskich i tynków elewacyjnych. Część prac wynika z dostosowania obiektów do przepisów p. poż. oraz bhp. Niewykonanie części prac uniemożliwiałoby oddanie obiektów do użytkowania.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE: