ZAPYTANIE OFERTOWE         Działając zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 0050.664.2014 z dnia 22.04.2014r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro Gmina i Miasto Raszków z/s Rynek 32 zaprasza do złożenia oferty na:

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Koryta

I. Opis przedmiotu zamówienia.
Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych siłowni plenerowej i strefy relaksu. Zakres prac:
- usunięcie humusu,
- wykonanie podbudowy z piasku,
- wykonanie obrzeża betonowego,
- ułożenie geowłókniny zabezpieczającej przed zarastaniem chwastów,
- wykonanie nawierzchni z piasku,
- wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej,
- ułożenie płytek betonowych 35x35x5cm na piasku,
- dostawa i montaż 6 urządzeń fitness wraz fundamentem (poz. 1-6),
- dostawa i montaż 4 ławek wraz fundamentem (poz. 7),
- dostawa i montaż 2 stołów 100x100cm z planszą do szachów wraz fundamentem (poz. 8),
- dostawa i montaż 1 kosza na śmieci wraz fundamentem (poz. 9),
- dostawa i montaż 1 tablicy informacyjnej z regulaminem wraz fundamentem o wym. min. 80x100cm (poz. 10).

II. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia do 10.10.2018r.

III. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta winna zawierać:
    - formularz ofertowy na załączonym druku
    - kosztorys ofertowy
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego oraz będzie posiadać oznaczenie: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Koryta”. Miejscem składania ofert jest Urząd Gminy i Miasta Raszków – sekretariat.
3. Oferty należy składać do dnia 10.09.2018r. do godz. 10:00 – sekretariat. Otwarcie ofert w dniu 10.09.2018r. o godz. 10:15 w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków.

IV. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, w tym również podatek Vat.
3. Cena ofertowa, podana w Formularzu oferty, powinna być wyliczona w oparciu o przedłożony przedmiar robót .

V. Opis kryteriów , którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium cena – 100%.

VI. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy – załącznik.

VII. Informacja dotycząca zawarcia umowy:
O miejscu i i terminie Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnie.

IX. Załączniki:
1. Formularz ofertowy na załączonym druku
2. Projekt umowy – wersja elektroniczna
3. Opis techniczny – wersja elektroniczna
4. Rys. 1 – Projekt zagospodarowania działek – wersja elektroniczna
5. Rys. 2 – Rzut - rozmieszczenie urządzeń – wersja elektroniczna
6. Przedmiar robót – wersja elektroniczna
7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – wersja elektroniczna