Ogłoszenie o przetargu

1.      Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  położonej w Przybysławicach, gm. Raszków, powiat ostrowski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

 

Lp

Nr działki

Powierzchnia

Obręb

Księga wieczysta

Cena wywoławcza (netto)

Wysokość wadium

Godzina przetargu

1.

176/2

0,4000 ha

Przybysławice

KZ1W/

00058180/4

600 000,00zł

60 000,00zł

1000

 

2. Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość stanowiąca działkę nr 176/2  jest zlokalizowana w sąsiedztwie zabudowy przemysłowo-usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i cmentarza. Działka jest niezabudowana, ma kształt regularny, teren równy i płaski. Przedmiotowa działka  jest usytuowana przy skrzyżowaniu dróg: Raszków-Ostrów Wlkp. i Przybysławice - Rąbczyn. Dojazd do działki zapewniony jest z dwóch dróg asfaltowych z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej w postaci sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Przez teren działki w jej centralnej części przebiega linia napowietrzna SN 15 kV,  natomiast wzdłuż  zachodniej oraz północnej granicy przebiega sieć gazowa.  Oznaczenie użytków wg ewidencji gruntów i budynków: RVI.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

      Działka nr 176/2 przeznaczona jest pod zabudowę usługową - usługi komercyjne  o symbolu jednostki bilansowej D5-U, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Radłów, Jelitów oraz części obszaru wsi Rąbczyn, Pogrzybów, Przybysławice, Moszczanka, Skrzebowa, Korytnica, który został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/282/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 8 lutego 2018 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 1601 z dnia 20 lutego 2018 roku.

                                     

4.  Obciążenia nieruchomości:

      Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i nie są obciążone ograniczonymi prawami   rzeczowymi.

  

5. Cena wywoławcza :

  Cena wywoławcza wynosi 600 000,00 zł (netto)

  Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek VAT (wg obowiązującej stawki).

 

6. Wysokość i termin wniesienia wadium:

.        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 %  ceny wywoławczej tj. 60 000,00 zł

.        Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie  Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 z dopiskiem: wadium i wskazanie numeru działki -do dnia 19 października 2018 roku. 

.        Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

.        Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

.        Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami przedmiotowej nieruchomości, wadium zostanie  zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

7. Termin i miejsce przetargu:

           Przetarg odbędzie się dnia  25 października 2018 roku  w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala nr 15, II piętro, o  godz. 1000.

 

8. Warunki uczestnictwa w przetargu:

      Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz:

.        osoby fizyczne - dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwa notarialne.

.        osoby prawne - dokumenty wskazujące osobę uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej, a w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

.        w przypadku małżonków - do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

.        Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia   przetargu.

.        Jeśli nabywca ustalony w drodze przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

10. Dodatkowe informacje:

.        Koszty związane  z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

.        Zapłata za nabytą nieruchomość następuje przed przeniesieniem prawa własności na nabywcę.

.        Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

.        Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina i Miasto Raszków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

.        Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę nabywca dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

.        Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny  nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

.        Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  Raszków,  Rynek 32, 63-440 Raszków, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu (Zamówienia publiczne i przetargi) oraz w zakładce BIP, jak również zostało opublikowane  w gazecie "Dziennik Gazeta Prawna"(wyciąg z ogłoszenia) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Przybysławice.

.        Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.                                       

.        Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, w godzinach od 800 do 1600- pokój nr 5 lub pod nr telefonu 62 734 49 07.

Burmistrz

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak