Ogłoszenie o przetargu

 

1.      Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza II nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż działek budowlanych położonych w Grudzielcu, gm. Raszków, oznaczonych w ewidencji gruntów  jako działki:

 

Lp

Nr działki

Powierzchnia

Klasoużytek

Księga wieczysta

Cena wywoławcza (netto)

Wysokość wadium

Godzina przetargu

1.

337

0,0900 ha

RV-0,09

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

900

2.

338

0,0900 ha

RV-0,09

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

930

3.

339

0,0900 ha

RIVb- 0,03,  RV-0,06

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

1000

4.

340

0,0900 ha

RIVa- 0,07,RIVb-0,02

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

1030

5.

341

0,0900 ha

RIVa-0,09

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

1100

6.

342

0,0900 ha

RIVa-0,09

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

1130

7.

366

0,0900 ha

RIVb- 0,01,  RV-0,08

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

1200

8.

367

0,0900 ha

RV-0,09

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

1230

Termin poprzednich przetargów na w/w działki: 08.06.2018 r.

 

2. Opis nieruchomości:

Niezabudowane działki nr   337, 338, 339, 340, 341, 342, 366 i 367  są zlokalizowane w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów niezabudowanych. W/w działki są zlokalizowane przy nieurządzonych drogach publicznych i nie mają bezpośredniego dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej. Dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej w dalszej odległości.  Teren obejmujący w/w działki jest równy i płaski oraz użytkowany rolniczo.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowe działki gruntu oznaczone są symbolem 4.23 MN  - mieszkalnictwo jednorodzinne o niskiej i  średniej intensywności zabudowy.

 

4.  Obciążenia nieruchomości:

Przedmiotowe działki są wolne od obciążeń hipotecznych i nie są obciążone ograniczonymi prawami   rzeczowymi.

 

   5. Cena wywoławcza :

Cena wywoławcza poszczególnych działek - patrz tabela pkt 1.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek VAT (wg obowiązującej stawki)

 

6. Wysokość i termin wniesienia wadium:

.        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 %  ceny wywoławczej, wysokość wadium do poszczególnych działek - patrz tabela  pkt 1.

.        Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie  Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 z dopiskiem: wadium i wskazanie numeru działki -    do dnia 1 października 2018 r. 

.        Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

.        Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

.        Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami przedmiotowej nieruchomości, wadium zostanie  zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

 

7. Termin i miejsce przetargu:

      Przetargi odbędą się dnia 5 października 2018 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala nr 15,       II piętro.  Godzina rozpoczęcia przetargów na poszczególne działki - patrz tabela  pkt 1.

 8. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 

      Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz:

.        osoby fizyczne - dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwa notarialne.

.        osoby prawne - dokumenty wskazujące osobę uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej, a w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

.        w przypadku małżonków - do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

 9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

.        Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia   przetargu.

.        Jeśli nabywca ustalony w drodze przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

10. Dodatkowe informacje:

.        Koszty związane  z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

.        Zapłata za nabytą nieruchomość następuje przed przeniesieniem prawa własności na nabywcę.

.        Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

.        Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina i Miasto Raszków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

.        Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę nabywca dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

.        Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny  i faktyczny  nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

.        Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  Raszków,  Rynek 32, 63-440 Raszków, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu (Zamówienia publiczne i przetargi) oraz w zakładce BIP, jak również opublikowane w gazecie "Kurier Ostrowski" (wyciąg z ogłoszenia) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Grudzielec.

.        Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

.        Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie, ul. Rynek 32,      63-440 Raszków, w godzinach od 800 do 1600- pokój nr 5 lub pod nr telefonu 62 734 49 07.

                                   

Burmistrz

 Gminy i Miasta Raszków

                                                                                         /-/ Jacek Bartczak