Ogłoszenie o przetargu

 

1.      Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Raszkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka:

 

Lp

Nr działki

Powierzchnia

Klasoużytek

Księga wieczysta

Cena wywoławcza (netto)

Wysokość wadium

Godzina przetargu

1.

57

0,6245 ha

RV-0,2800ha

RVI-0,0940ha

Łąki-0,2505ha

KW58204/9

125 000,00 zł

12 500,00 zł

      9 00

 

    

2. Opis nieruchomości:

      Działka ewidencyjna nr 57 jest zlokalizowana na obrzeżach miasta Raszkowa, w sąsiedztwie terenów wsi Głogowa, w niewielkiej odległości od szosy z Raszkowa do Jarocina.  Teren z niewielkim spadkiem w kierunku rowu, położony w sąsiedztwie terenów niezabudowanych oraz pojedynczej zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej. Dojazd do nieruchomości wąską drogą gruntową. W ulicy Jarocińskiej, znajdującej się w odległości ok. 150 m od przedmiotowej działki biegnie sieć elektryczna i wodociągowa.

 

 

3.  Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

   Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru miasta Raszków, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXXII/249/2017 z dnia 26 września 2017 r. (Dz.U. poz. 6181 z dnia 02.10.2017 r.) działka nr 57 przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Przeznaczenie uzupełniające to usługi komercyjne i niekomercyjne. Przedmiotowa działka oznaczona jest w m.p.z.p.  symbolem jednostki bilansowej 1.P

 

4.  Obciążenia nieruchomości:

   Przedmiotowa działka jest wolna od obciążeń hipotecznych i nie jest obciążona ograniczonymi prawami   rzeczowymi.

 

   5.  Cena wywoławcza :

  Cena wywoławcza wynosi 125 000,00 zł (netto)

  Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek VAT.

 

6. Wysokość i termin wniesienia wadium:

·        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 %  ceny wywoławczej, tj. 12 500,00 zł.

·        Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie  Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 z dopiskiem: „wadium -przetarg na działkę nr 57” do dnia 8 sierpnia 2018 r. 

·        Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

·        Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

·        Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami przedmiotowej nieruchomości, wadium zostanie  zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

7. Termin i miejsce przetargu:

      Przetarg odbędzie się dnia 14 sierpnia 2018 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala nr 9, I piętro;

      o godzinie    9 00.

 

 

 

 8. Warunki uczestnictwa w przetargu:

      Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz:

·        osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwa notarialne.

·        osoby prawne – dokumenty wskazujące osobę uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej, a w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

·        w przypadku małżonków - do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

 9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

·        Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia   przetargu.

·        Jeśli nabywca ustalony w drodze przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

10. Dodatkowe informacje:

·        Koszty związane  z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

·        Zapłata za nabytą nieruchomość następuje przed przeniesieniem prawa własności na nabywcę.

·        Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

·        Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina i Miasto Raszków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

·        Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę nabywca dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

·        Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny  nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

·        Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  Raszków,  Rynek 32, 63-440 Raszków, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz w zakładce BIP, wydrukowane w gazecie „Kurier Ostrowski” (wyciąg z ogłoszenia) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w mieście Raszków.

·        Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.                                       

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela

pracownik Urzędu – pokój nr 5 lub nr tel. 62 734-49-07