Ogłoszenie o przetargu

 

1.      Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż działek budowlanych położonych w Grudzielcu, gm. Raszków, oznaczonych w ewidencji gruntów  jako działki:

Lp

Nr działki

Powierzchnia

Klasoużytek

Księga wieczysta

Cena wywoławcza (netto)

Wysokość wadium

Godzina przetargu

1.

336

0,0800 ha

RIVb-0,04,  RV-0,04

KW58307/1

20 800,00 zł

2 080,00 zł

830

2.

337

0,0900 ha

RV-0,09

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

900

3.

338

0,0900 ha

RV-0,09

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

930

4.

339

0,0900 ha

RIVb- 0,03,  RV-0,06

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

1000

5.

340

0,0900 ha

RIVa- 0,07,RIVb-0,02

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

1030

6.

341

0,0900 ha

RIVa-0,09

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

1100

7.

342

0,0900 ha

RIVa-0,09

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

1130

8.

362

0,0900 ha

RIVa-0,09

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

1200

9.

363

0,0900 ha

RIVa-0,09

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

1230

10.

364

0,0900 ha

RIVa- 0,02,RIVb-0,07

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

1300

11.

365

0,0900 ha

RIVb-0,09

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

1330

12.

366

0,0900 ha

RIVb- 0,01,  RV-0,08

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

1400

13.

367

0,0900 ha

RV-0,09

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

1430

14.

368

0,0800 ha

RIVb-0,07, RV-0,01

KW58307/1

20 800,00 zł

2 080,00 zł

1500

 

2. Opis nieruchomości:

Niezabudowane działki nr  336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 362, 363, 364, 365, 366, 367 i 368  są zlokalizowane w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów niezabudowanych. W/w działki są zlokalizowane przy nieurządzonych drogach publicznych i nie mają bezpośredniego dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej. Dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej w dalszej odległości.  Teren obejmujący w/w działki jest równy i płaski oraz użytkowany rolniczo.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowe działki gruntu oznaczone są symbolem 4.23 MN  - mieszkalnictwo jednorodzinne o niskiej i  średniej intensywności zabudowy.

 

4.  Obciążenia nieruchomości:

Przedmiotowe działki są wolne od obciążeń hipotecznych i nie są obciążone ograniczonymi prawami   rzeczowymi.

 

   5. Cena wywoławcza :

Cena wywoławcza poszczególnych działek – patrz tabela pkt 1.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek VAT 23%.

 

6. Wysokość i termin wniesienia wadium:

·        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 %  ceny wywoławczej, wysokość wadium do poszczególnych działek - patrz tabela  pkt 1.

·        Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie  Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 z dopiskiem: wadium i wskazanie numeru działki do dnia 4 czerwca 2018 r. 

·        Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

 

·        Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

·        Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami przedmiotowej nieruchomości, wadium zostanie  zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

7. Termin i miejsce przetargu:

      Przetargi odbędą się dnia 8 czerwca 2018 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala nr 9, I piętro.  Godzina rozpoczęcia przetargów na poszczególne działki - patrz tabela  pkt 1.

 

 8. Warunki uczestnictwa w przetargu:

      Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz:

·        osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwa notarialne.

·        osoby prawne – dokumenty wskazujące osobę uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej, a w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

·        w przypadku małżonków - do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

 9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

·        Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia   przetargu.

·        Jeśli nabywca ustalony w drodze przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

10. Dodatkowe informacje:

·        Koszty związane  z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

·        Zapłata za nabytą nieruchomość następuje przed przeniesieniem prawa własności na nabywcę.

·        Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

·        Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina i Miasto Raszków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

·        Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę nabywca dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

·        Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny  i faktyczny  nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

·        Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  Raszków,  Rynek 32, 63-440 Raszków, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz w zakładce BIP, jak również opublikowane w gazecie „Kurier Ostrowski” (wyciąg z ogłoszenia) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Grudzielec.

·        Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

·        Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, w godzinach od 800 do 1600- pokój nr 5 lub pod nr telefonu 62 734 49 07.