Ogłoszenie o przetargu

 

1. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Korytach i Grudzielcu Nowym,  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

 

 

Lp

Nr działk

Pow.

Obręb

Księga wieczysta

Cena

wywoławcza

Wysokość

wadium

Godzina

1.

145

0,6400 ha

Koryta 

KW58130/9

43 400,00 zł (netto)

    4 340,00 zł

9.00

2.

93

2,3200 ha

Grudzielec Nowy

KW64556/6

  95 600,00 zł

    9 560,00 zł

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Opis nieruchomości:

.        Działka nr 145 położona w Korytach jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i gruntów uprawianych rolniczo. Działka jest niezabudowana i jest uprawiana rolniczo, ma regularny kształt, teren równy i płaski. Działka posiada zezwolenie na zjazd z drogi powiatowej nr 5285P wydane decyzja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim oraz dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej w postaci sieci energetycznej i wodociągowej.

      Oznaczenie klasoużytku: RV- 0,6000 ha, RVI-0,0400 ha

.        Działki nr 93 położona w Grudzielcu Nowym jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów rolnych i leśnych, w dalszej odległości od rozproszonej zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej. Działka użytkowana rolniczo, ma regularny kształt, teren równy i płaski. Działka posiada dojazd z dróg gruntowych.   

      Oznaczenie klasoużytku: RV- 2,0500 ha, RVI-0,2700 ha

2. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

-   działka nr  145 znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej, mieszkalnictwa jednorodzinnego o niskiej intensywności zabudowy o symbolu w planie 1.2 MR,MN.

-     działka nr   93  znajduje się w terenach rolnych o symbolu w planie  RL.

4.  Obciążenia nieruchomości:

.  Nieruchomości w/w są wolna od obciążeń hipotecznych i nie są obciążone ograniczonymi prawami   rzeczowymi. 

.  Działki nr 145 i 93 stanowią nieruchomości rolne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 ze zm.) i przy jej sprzedaży będą miały zastosowanie przepisy zawarte w/w ustawie oraz w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.).

.  Agencji Rolnej Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości stanowiących działki nr 145 i 93 z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

   5. Cena wywoławcza :

   Cena wywoławcza poszczególnych działek - patrz tabela pkt 1.    Do ceny sprzedaży działki nr 145 zostanie doliczony podatek VAT 23%, natomiast sprzedaż działka  nr 93  zwolniona jest  z podatku VAT.

6. Wysokość i termin wniesienia wadium:

.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, wysokość wadium do poszczególnych przetargów - patrz tabela pkt 1.

.  Wadium należy wpłacić  w formie pieniężnej na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie  Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 z dopiskiem: wadium i wskazanie numeru działki - do dnia                    23 kwietnia 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

.  Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami przedmiotowej nieruchomości wadium zostanie  zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

7. Termin i miejsce przetargu:

      Przetarg odbędzie się dnia 27 kwietnia 2018 r.  w tut. Urzędzie,  sala nr 15, II piętro.

      Godzina rozpoczęcia przetargów na poszczególne działki - patrz tabela pkt 1.

8. Warunki uczestnictwa w przetargu:

.        Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz okazanie komisji dowodu tożsamości.

.        Zgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.  Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, która posiada odpowiednie kwalifikację i spełnia warunki określone w art. 6. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku.

.        Nabywca nieruchomości rolnej ustalony w drodze przetargu zobowiązany jest do przedłożenia w wyznaczonym terminie n/w dokumentów:

O      oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta   (burmistrza, prezydenta miasta)

O      oświadczenie, że łączna powierzchnia użytków rolnych posiadanych i dzierżawionych nie jest większa niż 300 ha i po nabyciu przedmiotowej nieruchomości nie będzie większa niż 300 ha, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

O       zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat,

O       dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze zgodnie z treścią art. 6 ust.2 pkt 2 i ust.3 oraz art. 7 ust.9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 ze zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 109 ze zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

.        W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

.  Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 od daty rozstrzygnięcia   przetargu.

.  Jeśli nabywca ustalony w drodze przetargu nie przedłoży w wyznaczonym terminie niezbędnych dokumentów poświadczających, iż może nabyć nieruchomość rolną,  umowa sprzedaży nie będzie mogła być zawarta a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

.  Jeśli nabywca ustalony w drodze przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

10. Dodatkowe informacje:

.  Koszty związane  z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

.  Zapłata za nabytą nieruchomość następuje przed przeniesieniem prawa własności na nabywcę.

.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

.  Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina i Miasto Raszków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

.  Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  Raszków,  Rynek 32, 63-440 Raszków, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz w zakładce BIP, wydrukowane w gazecie "Kurier Ostrowski" (wyciąg z ogłoszenia) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Koryta i Grudzielec Nowy.

.  Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.                                       

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela

pracownik Urzędu - pokój nr 5 lub nr tel. 62 734-49-07