BURMISTRZ GMINY I MIASTA RASZKÓW

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

samochodów strażackich: ROBUR, STAR 244, JELCZ

 

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, NIP 6222695543,

REGON: 000530436

 

Przedmiot sprzedaży:

samochód STAR 244

 

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: STAR 244

Model pojazdu- 244 POŻ.GBA25/16

Rok produkcji:1987

Numer rejestracyjny: KLJ4220

Numer identyfikacyjny (VIN)/ramy: 10834

Pojemność skokowa silnika/ moc silnika: 6842,00 cm3

Masa własna: 7580 kg

Cena wywoławcza:

15.000,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

 

 

Przedmiot sprzedaży:

samochód ROBUR

 

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: ROBUR

Model pojazdu- L0 2002

Rok produkcji: 1973

Numer rejestracyjny: POSX437

Numer identyfikacyjny (VIN)/ramy: 2931408159

Pojemność skokowa silnika/ moc silnika: 3345,00 cm3

Masa własna: 3100 kg

Cena wywoławcza:

2.500,00 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

 

 

Przedmiot sprzedaży:

samochód JELCZ

 

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: JELCZ

Model pojazdu- 317GCBAM5/16/8

Rok produkcji: 1986

Numer rejestracyjny: KPJ4192

Numer identyfikacyjny (VIN)/ramy: 317WK0G0013076

Pojemność skokowa silnika/ moc silnika: 11100cm3/200 kW

Masa własna: 7800 kg

Cena wywoławcza:

10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 

 

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane samochody:

Pojazdy można obejrzeć i zapoznać się z ich stanem technicznym w terminie od 09.12.2019r. do 10.12.2019r. w godz. 9.00-14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym ( osoba do kontaktu: Piotr Działoszyński – Inspektor ds. dróg i ochrony p-pożarowej  w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, tel. 62 734 49 13).

 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

1)      złożenie pisemnej oferty na zainteresowany zakupem samochód z jedną ceną w terminie do dnia 19.12.2019r. do godz. 11.00. Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta,

- numer PESEL i NIP oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- ofertę cenowa

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu,

- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.

 

Pozostałe informacje:

1)      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2019r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, sala posiedzeń nr 25.

2)      Każdy z podanych samochodów zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę i którego oferta zostanie wybrana, przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy sprzedaży i w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wyboru jego oferty – zapłaci całkowitą cenę kupna samochodu. Wydanie samochodu  nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę  ceny nabycia. Podstawę do zawarcia umowy stanowi protokół Komisji z przeprowadzonego przetargu.

3)      W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

4)      Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

5)      Urząd Gminy i Miasta Raszków nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych w przetargu samochodów.

6)      Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodów uzyskać można w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków w Raszkowie, pok. nr 24 oraz telefonicznie pod nr tel. 62 7344913

7)      Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu ( zamknięcia przetargu) bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

8)      Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Raszkowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie.