1.      Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza  I  nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż działek budowlanych położonych w Przybysławicach, gm. Raszków, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

 

Lp

Nr działki

Powierzchnia

Obręb

Księga wieczysta

Cena wywoławcza (netto)

Wysokość wadium

Godzina przetargu

1.

341/10

0,1508 ha

Przybysławice

KZ1W/00096815/3

55 550,00 zł

5 555,00 zł

930

2.

341/11

0,1508 ha

Przybysławice

KZ1W/00096815/3

55 550,00 zł

5 555,00 zł

1000

 

 

2. Opis nieruchomości:

Działki ewidencyjne nr 341/10 i 341/11  położone w obrębie Przybysławice, stanowią niezabudowaną nieruchomość. Działki o kształcie podobnym do regularnego trapezu W/w działki znajdują się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, kompleksu leśnego oraz gruntów rolnych. Teren równy, płaski i uprawiany rolniczo. Działki o średnich wymiarach 26,5 m x 57,0 m.

Działki nr 341/10 i 341/11 posiadają dostęp do drogi asfaltowej, wyposażonej w urządzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Działki nr 341/10 i nr 341/11 przeznaczone są pod zabudowę zagrodową i mieszkalnictwo jednorodzinne o symbolu jednostki bilansowej 15.22 MR/MN.

 

4.  Obciążenia nieruchomości:

Przedmiotowe działki są wolne od obciążeń hipotecznych i nie są obciążone ograniczonymi prawami   rzeczowymi.

 

   5. Cena wywoławcza :

Cena wywoławcza poszczególnych działek – patrz tabela pkt 1.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek VAT.

 

6. Wysokość i termin wniesienia wadium:

·         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 %  ceny wywoławczej, wysokość wadium do poszczególnych działek - patrz tabela  pkt 1.

·         Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie  Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 z dopiskiem: wadium i wskazanie numeru działki do dnia 02.12.2019 roku (włącznie). 

·         Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

·         Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

·         Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami przedmiotowej nieruchomości, wadium zostanie  zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

7. Termin i miejsce przetargu:

      Przetargi odbędą się dnia  6 grudnia 2019 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala nr 15, II piętro.  Godzina rozpoczęcia przetargów na poszczególne działki - patrz tabela  pkt 1.

 

 

 

8. Warunki uczestnictwa w przetargu:

      Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz:

 

·         osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwa notarialne.

·         osoby prawne – dokumenty wskazujące osobę uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej, a w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

·         w przypadku małżonków - do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

 9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

·         Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia   przetargu.

·         Jeśli nabywca ustalony w drodze przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

10. Dodatkowe informacje:

·         Koszty związane  z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

·         Zapłata za nabytą nieruchomość następuje przed przeniesieniem prawa własności na nabywcę.

·         Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

·         Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina i Miasto Raszków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

·         Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na koszt nabywcy.

·         Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny  nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

·         Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  Raszków,  Rynek 32, 63-440 Raszków, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz w zakładce BIP, wydrukowane w gazecie „Kurier Ostrowski” (wyciąg z ogłoszenia) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Przybysławice.

·         Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.                                       

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela

pracownik Urzędu – pokój nr 4 lub nr tel. 62 734-49-07