Ogłoszenie o przetargu

 

 1. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza VI nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż działek budowlanych położonych w Grudzielcu, gm. Raszków, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

 

Lp

Nr działki

Powierzchnia

Klasoużytek

Księga wieczysta

Cena wywoławcza (netto)

Wysokość wadium

Godzina przetargu

1.

366

0,0900 ha

RIVb- 0,01, RV-0,08

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

1030

2.

367

0,0900 ha

RV-0,09

KW58307/1

23 400,00 zł

2 340,00 zł

1100

 

Termin poprzednich przetargów na w/w działki: 08.06.2018 r., 05.10.2018 r., 15.03.2019 r., 27.06.2019 r. i 06.09.2019 r.

 

2. Opis nieruchomości:

Niezabudowane działki nr: 366 i 367 są zlokalizowane w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów niezabudowanych. W/w działki są zlokalizowane przy nieurządzonych drogach gminnych, wyposażonych w urządzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej. Opisane działki posiadają dostęp do sieci energetycznej w bliskiej odległości. Teren obejmujący w/w działki jest równy i płaski oraz był użytkowany rolniczo.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowe działki gruntu oznaczone są symbolem 4.23 MN - mieszkalnictwo jednorodzinne o niskiej i średniej intensywności zabudowy.

 

4. Obciążenia nieruchomości:

Przedmiotowe działki są wolne od obciążeń hipotecznych i nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

5. Cena wywoławcza :

Cena wywoławcza poszczególnych działek - patrz tabela pkt 1.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (wg obowiązującej stawki)

 

6. Wysokość i termin wniesienia wadium:

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 % ceny wywoławczej, wysokość wadium do poszczególnych działek - patrz tabela pkt 1.

 • Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 z dopiskiem: wadium i wskazanie numeru działki - do dnia 8 listopada 2019 r. (włącznie).

 • Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 • Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami przedmiotowej nieruchomości, wadium zostanie zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

7. Termin i miejsce przetargu:

Przetargi odbędą się dnia 15 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala nr 15, II piętro. Godzina rozpoczęcia przetargów na poszczególne działki - patrz tabela pkt 1.

 

 

8. Warunki uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz:

 • osoby fizyczne - dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwa notarialne.

 • osoby prawne - dokumenty wskazujące osobę uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej, a w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 • w przypadku małżonków - do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

 • Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 • Jeśli nabywca ustalony w drodze przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

10. Dodatkowe informacje:

 • Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

 • Zapłata za nabytą nieruchomość następuje przed przeniesieniem prawa własności na nabywcę.

 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

 • Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina i Miasto Raszków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

 • Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę nabywca dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

 • Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

 • Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu (Zamówienia publiczne i przetargi) oraz w zakładce BIP, jak również opublikowane w gazecie "Kurier Ostrowski" (wyciąg z ogłoszenia) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Grudzielec.

 • Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

 • Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, w godzinach od 800 do 1600- pokój nr 4 lub pod nr telefonu 62 734 49 07.