Ogłoszenie o przetargu

 

1. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej Korytnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

  

Lp

Nr działki

Powierzchnia

Obręb

Księga wieczysta

Klasoużytek

Cena

wywoławcza

Wysokość

wadium

Godzina

przetargu

1.

500/4

0,7500 ha

Korytnica

KW58222/1

RVI-0,75 ha

13 860,00 zł

1 400,00 zł

1000


Termin poprzedniego przetargu: 23 sierpnia 2019 r.

 

2. Opis nieruchomości:

 

 • Działka nr 500/4 obręb Korytnica jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych, zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa znajdują się w dalszej odległości. Działka posiada kształt zbliżony do rombu. Część działki jest zdegradowana, ponieważ niewielka część działki zajęta jest przez dzikie wysypisko, doły oraz samosiejki. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną (na odcinku ok. 860 m.), z drogi utwardzonej asfaltem.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

- działka nr 500/4 znajduje się w terenach stanowiących obszary rolne, o symbolu w planie RP.

 

4. Obciążenia nieruchomości:

 • Nieruchomość w/w jest wolna od obciążeń hipotecznych i nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 • Działka nr 500/4 stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.) i przy jej sprzedaży będą miały zastosowanie przepisy zawarte w/w ustawie.

 • W związku z powyższym oraz faktem, że powierzchnia sprzedawanej nieruchomość nie przekracza 1 ha, nabywcą nie musi być rolnik indywidualny. W przypadku nabycia przez osobę nie będącej rolnikiem Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał prawo pierwokupu.

 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie będzie miał prawa pierwokupu w przypadku, gdy nabywca będący rolnikiem indywidualnym, ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

5. Cena wywoławcza : 13 860,00 zł (sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT).

6. Wysokość i termin wniesienia wadium:

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wysokość wadium wynosi 1 400,00 zł.

 • Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 z dopiskiem: wadium i wskazanie numeru działki - do dnia 4 listopada 2019 roku (włącznie). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 • Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami przedmiotowej nieruchomości wadium zostanie zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

7. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 8 listopada 2019 r. w tut. Urzędzie, sala nr 15, II piętro, o godz. 1000

 

 

 

8. Warunki uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz:

 • osoby fizyczne - dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwa notarialne.

 • osoby prawne - dokumenty wskazujące osobę uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej, a w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 • w przypadku małżonków - do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 • rolnicy indywidualni przystępujący do przetargu zobowiązani są również do przedłożenia dokumentów potwierdzających prawo do zakupu działki rolnej - zgodnie z art. 7 obowiązującej  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

 • Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 • Jeśli nabywca ustalony w drodze przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

10. Dodatkowe informacje:

 • Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

 • Zapłata za nabytą nieruchomość następuje przed przeniesieniem prawa własności na nabywcę.

 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

 • Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina i Miasto Raszków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

 • Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

 • Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu (Zamówienia publiczne i przetargi) oraz w zakładce BIP, jak również zostało opublikowane w gazecie: "Kurier Ostrowski" (wyciąg z ogłoszenia) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Korytnica.

 • Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

 • Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, w godzinach od 800 do 1600- pokój nr 4 lub pod nr telefonu 62 734 49 07.