Ogłoszenie o przetargu

 

1. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych   nieruchomości położonych w Jaskółkach  i  Korytnicy,  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

 

  

Lp

Nr działki

Powierzchnia

Obręb

Księga wieczysta

Klasoużytek

Cena

wywoławcza

  Wysokość

    wadium

Godzina

przetargu

1

32

0,3200 ha

Jaskółki

KW65022/1

RV-0,23 ha,  RVI-0,09 ha

14 040,00zł

  1400,00zł

     900

2

500/4

0,7500 ha

Korytnica

KW58222/1

RVI-0,75 ha

13 860,00zł

  1400,00zł

     1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Opis nieruchomości:

.        Działka nr 32 obręb Jaskółki jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych, a zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa znajduje się w dalszej odległości. Działka posiada kształt regularny, podobny do bardzo długiego prostokąta, teren równy i płaski. Działka jest użytkowana rolniczo. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną na odcinku ok. 210 m  z drogi utwardzonej asfaltem.

.        Działka nr 500/4 obręb Korytnica jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych, zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa znajdują się w dalszej odległości. Działka posiada kształt zbliżony do rombu. Część działki jest zdegradowana, ponieważ niewielka część działki zajęta jest przez dzikie wysypisko, doły oraz samosiejki. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną (na odcinku ok. 860 m.), z drogi utwardzonej asfaltem.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

-   działka nr  32  przeznaczona jest pod tereny rolnicze, o symbolu w planie 8R.

-  działka nr  500/4  znajduje się w terenach stanowiących obszary rolne, o symbolu w planie  RP.

4.  Obciążenia nieruchomości:

.  Nieruchomości w/w są wolna od obciążeń hipotecznych i nie są obciążone ograniczonymi prawami   rzeczowymi. 

.  Działki nr 32 i 500/4 stanowią nieruchomości rolne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.) i przy jej sprzedaży będą miały zastosowanie przepisy zawarte w/w ustawie.

.  W związku z powyższym oraz faktem, że powierzchnia sprzedawanych nieruchomość nie przekracza 1 ha, nabywcą nie musi być rolnik indywidualny. W przypadku nabycia przez osobę nie będącej rolnikiem Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał prawo pierwokupu.

.  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał również prawo pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości stanowiących działki nr 32 i 500/4 z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca będący rolnikiem indywidualnym, ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

   5. Cena wywoławcza :

  Cena wywoławcza poszczególnych działek - patrz tabela pkt 1.    Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

6. Wysokość i termin wniesienia wadium:

.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wysokość wadium do poszczególnych przetargów - patrz tabela pkt 1.

.  Wadium należy wpłacić  w formie pieniężnej na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie  Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 z dopiskiem: wadium i wskazanie numeru działki - do dnia     19 sierpnia 2019 roku (włącznie). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

.  Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami przedmiotowej nieruchomości wadium zostanie  zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

7. Termin i miejsce przetargu:

      Przetargi odbędą się dnia 23 sierpnia 2019 r.  w tut. Urzędzie,  sala nr 15, II piętro.

      Godzina rozpoczęcia przetargów na poszczególne nieruchomości- patrz tabela pkt 1.

8. Warunki uczestnictwa w przetargu:

      Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz:

.        osoby fizyczne - dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwa notarialne.

.        osoby prawne - dokumenty wskazujące osobę uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej, a w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

.        w przypadku małżonków - do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

.        rolnicy indywidualni przystępujący do przetargu zobowiązani są również do przedłożenia dokumentów potwierdzających prawo do zakupu działki rolnej - zgodnie z art. 7 obowiązującej  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

.        Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 od daty rozstrzygnięcia   przetargu.

.        Jeśli nabywca ustalony w drodze przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

10. Dodatkowe informacje:

.        Koszty związane  z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

.        Zapłata za nabytą nieruchomość następuje przed przeniesieniem prawa własności na nabywcę.

.        Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

.        Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina i Miasto Raszków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

.        Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny  nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

.        Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  Raszków,  Rynek 32, 63-440 Raszków, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu (Zamówienia publiczne i przetargi) oraz w zakładce BIP, jak również zostało opublikowane  w gazecie: "Kurier Ostrowski" (wyciąg z ogłoszenia) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Jaskółki i Korytnica.

.        Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.                                       

.        Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie, ul. Rynek 32,          63-440 Raszków, w godzinach od 800 do 1600- pokój nr 5 lub pod nr telefonu 62 734 49 07.