Ogłoszenie o przetargu

 

 

1.      Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza pierwsze nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości,  położonych w Ligocie, gm. Raszków, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

Lp

Nr działki

Powierzchnia

Obręb

Księga wieczysta

Cena wywoławcza (netto)

Wysokość wadium

Godzina przetargu

1.

653/5

0,1648 ha

Ligota

KZ1W/ 00101227/3

123 600,00 zł

12 500,00 zł

900

2.

653/4

0,2255 ha

Ligota

KZ1W/ 00058198/3

169 125,00 zł

17 000,00 zł

930

 

2.      Opis nieruchomości:

·        Niezabudowana nieruchomość stanowiąca działkę nr 653/5 obręb Ligota jest zlokalizowana w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej, sklepu, a dalej szkoły i kościoła. Działka jest o kształcie prostokąta, a teren równy i płaski.  Nieruchomość posiada dostęp do drogi asfaltowej (droga powiatowa) i dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej w postaci sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Zgodnie z informacją zawarta w ewidencji gruntów i budynków w/w działka objęta jest formą ochrony przyrody.  Oznaczenie użytków:  RIVb- 0,1648 ha.

 

·        Niezabudowana nieruchomość stanowiąca działkę nr 653/4 obręb Ligota jest zlokalizowana w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej, sklepu, a dalej szkoły i kościoła. Działka jest o kształcie podobnym do litery L,  a teren równy i płaski.  Nieruchomość posiada dostęp do drogi asfaltowej (droga powiatowa) i dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej w postaci sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Zgodnie z informacją zawarta w ewidencji gruntów i budynków w/w działka objęta jest formą ochrony przyrody.     Oznaczenie użytków:  RIVb- 0,2255 ha.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

·      Działka nr  653/5 przeznaczona  jest pod zabudowę zagrodową, mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi o symbolu w planie 3.11 MR, MN,U,

·      Działka nr  653/4 przeznaczona  jest pod zabudowę zagrodową, mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi o symbolu w planie 3.11 MR, MN,U.

 

4.  Obciążenia nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń hipotecznych i nie są obciążone ograniczonymi prawami   rzeczowymi.

 

   5. Cena wywoławcza :

 Cena wywoławcza poszczególnych nieruchomości – patrz tabela pkt 1.

 Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek VAT (wg obowiązującej stawki).

 

6. Wysokość i termin wniesienia wadium:

·  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wysokość wadium do poszczególnych przetargów – patrz tabela pkt 1.

·  Wadium należy wpłacić  w formie pieniężnej na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie  Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 z dopiskiem: wadium i wskazanie numeru działki – do dnia        21 czerwca 2019 roku (włącznie). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

·  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

·  Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami przedmiotowej nieruchomości wadium zostanie  zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

 

7. Termin i miejsce przetargu:

      Przetargi odbędą się dnia 27 czerwca 2019 r.  w tut. Urzędzie,  sala nr 15, II piętro.

      Godzina rozpoczęcia przetargów na poszczególne nieruchomości – patrz tabela pkt 1.

 

8. Warunki uczestnictwa w przetargu:

      Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz:

·        osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwa notarialne.

·        osoby prawne – dokumenty wskazujące osobę uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej, a w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

·        w przypadku małżonków - do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

 9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

·        Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia   przetargu.

·        Jeśli nabywca ustalony w drodze przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

10. Dodatkowe informacje:

·        Koszty związane  z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

·        Zapłata za nabytą nieruchomość następuje przed przeniesieniem prawa własności na nabywcę.

·        Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

·        Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina i Miasto Raszków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

·        Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę nabywca dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

·        Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny  nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

·        Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  Raszków,  Rynek 32, 63-440 Raszków, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu (Zamówienia publiczne i przetargi) oraz w zakładce BIP, jak również zostało opublikowane  w gazecie: „Kurier Ostrowski”(wyciąg z ogłoszenia) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Ligota

·        Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.                                       

·        Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie, ul. Rynek 32,      63-440 Raszków, w godzinach od 800 do 1600- pokój nr 5 lub pod nr telefonu 62 734 49 07.