Ogłoszenie o przetargu

 

1.      Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki  położonej w Rąbczynie, gm. Raszków, powiat ostrowski, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka:

 

Lp

Nr działki

Powierzchnia

Obręb

Księga wieczysta

Cena wywoławcza (netto)

Wysokość wadium

Godzina przetargu

1.

421

0,9162 ha

Rąbczyn

KZ1W/  00065447/6

285 200,00 zł

28 520,00 zł

1000

 

 Terminy poprzednich przetargów na  w/w działkę: 06.07.2018 r., 25.10.2018 r. i 29.01.2019 r.

 

2. Opis nieruchomości:

Niezabudowana działka nr 421 jest zlokalizowana na obrzeżu wsi Rąbczyn, w sąsiedztwie gruntów rolnych, lasów, zabudowy zagrodowej wsi Jelitów oraz oczyszczalni ścieków. W/w działka ma kształt regularny, w większości teren równy i płaski. Na działce nr 421 w części południowej znajduje się niewielki staw wraz zadrzewieniem.  Opisywana działka oddalona jest ca 3,5 km od drogi krajowej nr 36 (Ostrów Wlkp.-Rawicz) oraz ca 4 km od drogi krajowej nr 11 (Katowice-Ostrów Wlkp.-Poznań). Dojazd do działki nr 421 odbywa się z drogi asfaltowej i gruntowej. W pobliżu działki nr 421 znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej. W niedalekiej odległości (ca 500 m) od w/w działki przebiega linia energetyczna średniego napięcia. Sieć wodna i kanalizacyjna znajduje się w drodze stanowiącej działkę ewidencyjną nr 257 obręb Rąbczyn. Sieć gazowa PE dn125 posadowiona jest w odległości ca 400 m od w/w działki.

 

Oznaczenie użytków:

·        działka nr 421 - RIVa- 0,2908ha, RV-0,1407ha, ŁV-0,4847ha,

 

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka nr 421 przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o symbolu jednostki bilansowej F1-P, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Radłów, Jelitów oraz części obszaru wsi Rąbczyn, Pogrzybów, Przybysławice, Moszczanka, Skrzebowa, Korytnica, który został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/282/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 8 lutego 2018 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 1601 z dnia 20 lutego 2018 roku.

 

4.  Obciążenia nieruchomości:

Przedmiotowa działka jest wolna od obciążeń hipotecznych i nie jest obciążona ograniczonymi prawami   rzeczowymi.

 

   5. Cena wywoławcza :

Cena wywoławcza działki – 285 200,00 zł (netto).

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek VAT (wg obowiązującej stawki).

 

6. Wysokość i termin wniesienia wadium:

·        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 %  ceny wywoławczej tj. 28 520,00 zł.

·        Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie       Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 z dopiskiem: wadium na działkę nr 421 –     do dnia 14 maja 2019 roku. 

·        Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

·        Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

·        Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami przedmiotowej nieruchomości, wadium zostanie  zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

7. Termin i miejsce przetargu:

      Przetarg odbędzie się dnia 20 maja 2019 roku  o godz. 1000 w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala nr 15, II piętro.

 

8. Warunki uczestnictwa w przetargu:

      Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz:

·        osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwa notarialne.

·        osoby prawne – dokumenty wskazujące osobę uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej, a w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

·        w przypadku małżonków - do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

 9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

·        Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia   przetargu.

·        Jeśli nabywca ustalony w drodze przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

10. Dodatkowe informacje:

·        Koszty związane  z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

·        Zapłata za nabytą nieruchomość następuje przed przeniesieniem prawa własności na nabywcę.

·        Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

·        Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina i Miasto Raszków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

·        Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę nabywca dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

·        Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny  nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

·        Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  Raszków,  Rynek 32, 63-440 Raszków, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu (Zamówienia publiczne i przetargi) oraz w zakładce BIP, jak również zostało opublikowane  w gazecie: „Kurier Ostrowski”(wyciąg z ogłoszenia) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Rąbczyn

·        Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.                                       

·        Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie, ul. Rynek 32,      63-440 Raszków, w godzinach od 800 do 1600- pokój nr 5 lub pod nr telefonu 62 734 49 07.