BURMISTRZ GMINY I MIASTA RASZKÓW

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

samochodu FORD TRANSIT

 

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, NIP 6222695543,

REGON: 000530436

 

Przedmiot sprzedaży:

samochód FORD TRANSIT

 

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: FORD

Model pojazdu- Transit

Rok produkcji: 1991

Numer rejestracyjny: POS1NG9

Numer identyfikacyjny (VIN): WF0HXXXGBVHMJ28898

Pojemność skokowa silnika/ moc silnika: 2496 cm3/29 kW KM

Masa własna: 1779 kg

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:

Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym w terminie od 11.03.2019r. do 12.03.2019r. w godz. 9.00-14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym ( osoba do kontaktu: Mateusz Pluta – Inspektor ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, tel. 62 734 49 13).

 

Cena wywoławcza:

700,00 zł ( słownie: siedemset złotych 00/100).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

1)      złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 18.03.2019r. do godz. 11.00. Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta,

- numer PESEL i NIP oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- ofertę cenowa

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu,

- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.

 

Pozostałe informacje:

1)      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2019r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, sala posiedzeń nr 15.

2)      Samochód FORD TRANSIT zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę i którego oferta zostanie wybrana, przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy sprzedaży i w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wyboru jego oferty – zapłaci całkowitą cenę kupna samochodu FORD TRANSIT. Wydanie samochodu FORD TRANSIT nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę  ceny nabycia. Podstawę do zawarcia umowy stanowi protokół Komisji z przeprowadzonego przetargu.

3)      W przypadku złożeniu równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

4)      Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

5)      Urząd Gminy i Miasta Raszków nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.

6)      Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków w Raszkowie, pok. nr 14 oraz telefonicznie pod nr tel. 62 7344913

7)      Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu ( zamknięcia przetargu) bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

8)      Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Raszkowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie.