1.      Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż n/w działki budowlanej położonej w Grudzielcu, gm. Raszków:

 

Lp

Nr dz.

Powierzchnia

Klasoużytek

Księga wieczysta

Cena wywoławcza (netto)

Wysokość wadium

Godzina przetargu

1.

358

0,0900 ha

RIVa – 0,09 ha

KW58307/1

24 100,00 zł

2 410,00 zł

900

 

Termin poprzednich przetargów:   9 października 2020 r. i 26 lutego 2021 r.

 

 2. Opis nieruchomości:

Niezabudowana działka nr 358 jest zlokalizowana  w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   i gruntów niezabudowanych.  Opisana działka posiada dojazd z nieurządzonej drogi publicznej, wyposażonej w urządzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej. W bliskiej odległości znajduje się sieć energetyczna. Teren obejmujący w/w działkę jest równy i płaski oraz był użytkowany rolniczo.

 

 3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka nr 358 w m.p.z.p. oznaczona jest symbolem 4.23 MN  - mieszkalnictwo jednorodzinne o niskiej             i  średniej intensywności zabudowy.

 

 4.  Obciążenia nieruchomości:

Przedmiotowa działka jest wolna od obciążeń hipotecznych i nie są obciążone ograniczonymi prawami   rzeczowymi.

 

    5. Cena wywoławcza :

Cena wywoławcza – 24 100,00 zł (netto)

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek VAT (wg obowiązującej stawki).

 

 6. Wysokość i termin wniesienia wadium:

·         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 %  ceny wywoławczej tj. 2 410,00 zł.

·         Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie          Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 z dopiskiem: wadium na działkę nr 358    do dnia 30 kwietnia 2021 r. (włącznie). 

·         Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

·         Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

·         Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami przedmiotowej nieruchomości, wadium zostanie  zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

 7. Termin i miejsce przetargu:

      Przetarg odbędzie się dnia  6 maja 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala nr 25, II piętro.

 

 8. Warunki uczestnictwa w przetargu:

      Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz:

·         osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwa notarialne.

 

    ·         osoby prawne – dokumenty wskazujące osobę uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej,    a w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

·         w przypadku małżonków - do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

 9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

·         Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia   przetargu.

·         Jeśli nabywca ustalony w drodze przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy,             w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

 10. Dodatkowe informacje:

·         Koszty związane  z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

·         Zapłata za nabytą nieruchomość następuje przed przeniesieniem prawa własności na nabywcę.

·         Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

·         Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemca (Dz. U z 2017., poz. 2278) wymagane jest zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy i Miasta Raszków,

·         Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów            i budynków. Gmina i Miasto Raszków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

·         Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę nabywca dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

·         Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny  nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

·         Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  Raszków,  Rynek 32, 63-440 Raszków, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu (Zamówienia publiczne i przetargi) oraz w zakładce BIP (Gmina/Przetargi), jak również opublikowane w gazecie „Kurier Ostrowski” (wyciąg z ogłoszenia) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Grudzielec.

·         Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

·         Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie, ul. Rynek 32,              63-440 Raszków, w godzinach od 800 do 1600- pokój nr 4 lub pod nr telefonu 62 734 49 07.

    

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuje, że:

1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie jest Burmistrz Gminy i Miasta Raszków z siedzibą w Raszkowie, Rynek 32, 63-440 Raszków.

2.         Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: inspektor@osdidk.pl

3.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy najmu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4.         Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie  oraz realizację zadań statutowych i ustawowych Urzędu Gminy i Miasta. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.         Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6.         Okres, przez który Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.         Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

8.         W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9.         Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

10.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.