Ogłoszenie o przetargu

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza drugi ustny przetarg    nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki  drzew w miejscowości Janków Zaleśny, stanowiących własność Gminy i Miasta Raszków

 

    1.      Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Gmina i Miasto Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, NIP 6222695543, Regon: 250855305

(Wystawca faktury: Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków)

 

    2 . Przedmiot sprzedaży:

  -  drewno o ilości łącznej 50 m3

   - 28 pni, ciętych w na odcinki długości 7,80m do 16,60m

  -  

      gatunek drewna – topola

 

         3. Cena wywoławcza :

Cena wywoławcza  wynosi  6 500,00zł netto za 50m3

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek VAT 23%.

 

    4 . Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane drewno

     Drewno można obejrzeć i zapoznać się z ich stanem w terminie od 26.02.2021   do 15.03.2021r.  w godz. 9.00-14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (osoba do kontaktu: Elżbieta Leja – inspektor ds. geodezji, spraw mieszkaniowych i komunalnych w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, tel. 62-734-49-11).

 

     5. Wysokość i termin wniesienia wadium:

·         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 %  ceny wywoławczej tj. 650 zł.

·         Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie            Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 z dopiskiem: wadium - przetarg na sprzedaż drewna –       do dnia 15.03.2021r. (włącznie). 

·         Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

·         Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

·         Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami, wadium zostanie  zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

     6  . Termin i miejsce przetargu:

      Przetarg odbędzie się dnia  16.03.2021r.  o godzinie 09.30 w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala nr 25, II piętro. 

    

      7. Warunki uczestnictwa w przetargu:

     Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz:

·         osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwa notarialne.

·         osoby prawne – dokumenty wskazujące osobę uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej,                   a w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

 

     8. Dodatkowe informacje:

·         Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej i nie więcej niż wysokość wadium.

·         Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę zostanie wybrana nabywcą

·         Nabywca w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przetargu – zapłaci całkowitą cenę kupna drewna. Wydanie drewna następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia na wskazany rachunek bankowy: 68 84300009 0000 0215 0013 6150. Podstawę zapłaty stanowi protokół Komisji z przeprowadzonego przetargu.

·         Wadium nie podlega zwrotowi w sytuacji gdy uczestnik postępowania, który wygrał przetarg, uchylił się od zapłaty za zakupione drewno.

·           Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny  przedmiotu sprzedaży oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

·           Drewno zakupione w wyniku przetargu należy odebrać własnym środkiem transportu z miejsc składowania, tj. działka 63/1 w  Jankowie Zaleśnym.

·           Dla firm zostanie wystawiona faktura VAT, a dla osób fizycznych może być wystawiona na wniosek nabywcy w terminach obowiązujących  w ustawie VAT.

·         Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  Raszków,  Rynek 32, 63-440 Raszków, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu (Zamówienia publiczne i przetargi) oraz w zakładce BIP (Gmina - Przetargi).

·          Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

·         Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie, ul. Rynek 32,              63-440 Raszków, w godzinach od 800 do 1600- pokój nr 8 lub pod nr telefonu 62-734-49-11.