Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza I ograniczony przetarg ustny  na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, obręb Bieganin,  gm. Raszków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

Obręb

Księga wieczysta

Klasoużytek

1

372/2

1,1046 ha

Bieganin

KZ1W/00061828/3

RIVa-0,8837 ha

RV-0,2209 ha

 

1. Opis nieruchomości:

Działka nr 372/2 obręb Bieganin  jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów rolnych, dalej znajduje się zabudowa mieszkaniowa - zagrodowa. Działka posiada  regularny kształt o średnich wymiarach 155 m x 69 m. Ponadto w jej granicach znajduje się wąski 8 metrowy dojazd od strony północnej z drogi publicznej utwardzonej asfaltem. Na terenie działki w kierunku północ-południe przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV.

 

  2. Uzasadnienie przetargu ograniczonego      

      Działka nr 372/2 stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku                   o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) i zgodnie z powołaną wyżej ustawą w przetargu uczestniczyć mogą tylko osoby, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej            w rozumieniu przepisów art. 2a tejże ustawy.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Grudzielec Nowy, Bieganin oraz części wsi Grudzielec i Moszczanka, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków Nr XXXIXI/317/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r., przedmiotowa  działka przeznaczona jest pod tereny rolnicze, o symbolu w planie B_R_40.

 

4.  Obciążenia nieruchomości:

O Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i nie jest obciążona ograniczonymi prawami   rzeczowymi. 

O Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał  prawo pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 372/2 z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca będący rolnikiem indywidualnym, ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

 

   5. Cena wywoławcza:   67 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) 

Sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. 

 

6. Wysokość i termin wniesienia wadium:

O Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj.        6 700,00 zł  w formie pieniężnej na konto tut. Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie  Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540  z dopiskiem: wadium na działkę nr 372/2  – do dnia  15 marca 2021 roku. 

O Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

O Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

O Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami przedmiotowej nieruchomości, wadium zostanie  zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

 

7. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 19 marca 2021 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, adres: Rynek 32, 63-440 Raszków-  sala nr 25, II piętro;

 

8. Warunki uczestnictwa w przetargu:

  Zgodnie z ustawą z dnia ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.             z  2020  r. poz. 1655) nieruchomość rolną może nabyć:

 

O Rolnik indywidualny – osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie może przekraczać 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze, co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i  prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo. 

O Pomioty wymienione w art. 2a  ust 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1655).

O Nabywcą nieruchomości rolnej może być również osoba, nie będąca rolnikiem indywidualnym, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka na podstawie art. 2a ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) w drodze decyzji administracyjnej.

 

 

   Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2021 r. do godz. 1600   następujących dokumentów:

 

O pisemne zgłoszenie uczestnictwa  w przetargu wraz zgodą na przetwarzanie danych -wzór nr 2.

O oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. 7 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)  wzór 1.

O zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

O dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust, 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 8 i 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z treścią   §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

 

lub

O zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka na nabycie nieruchomości rolnej,  na podstawie art. 2a ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) w drodze decyzji administracyjnej.

 

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej BIP tut. Urzędu w zakładce: Gmina /Przetargi/2021/Ogłoszenie o sprzedaży działki położonej w Bieganinie, oraz w tut. Urzędzie na pok. 4.

               

    Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w dniu    17 marca 2021 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków.

 

 

     Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz:

·         osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwa notarialne.

·         osoby prawne – dokumenty wskazujące osobę uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej, a w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

·         w przypadku małżonków - do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

·         Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 od daty rozstrzygnięcia   przetargu.

·         Jeśli nabywca ustalony w drodze przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

10. Dodatkowe informacje:

·         Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

·         Zapłata za nabytą nieruchomość następuje przed przeniesieniem prawa własności na nabywcę.

·         Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

·         Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina i Miasto Raszków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

·         Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny  nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

·         Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  Raszków,  Rynek 32, 63-440 Raszków, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu (Zamówienia publiczne i przetargi) oraz w zakładce BIP (Gmina/Przetargi), jak również zostało opublikowane  w gazecie: „Kurier Ostrowski” (wyciąg z ogłoszenia) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Bieganin.

·         Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.                                        

·         Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie, ul. Rynek 32,          63-440 Raszków, w godzinach od 800 do 1600- pokój nr 4 lub pod nr telefonu 62 734 49 07.

 

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuje, że:

1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie jest Burmistrz Gminy i Miasta Raszków z siedzibą w Raszkowie, Rynek 32, 63-440 Raszków.

2.         Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: inspektor@osdidk.pl

3.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy najmu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4.         Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie  oraz realizację zadań statutowych i ustawowych Urzędu Gminy i Miasta. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.         Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6.         Okres, przez który Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.         Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

8.         W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9.         Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

10.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.