1.      Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż n/w działek budowlanych położonych w Grudzielcu, gm. Raszków:

 

Lp

Nr działki

Powierzchnia

Klasoużytek

Księga wieczysta

Cena wywoławcza (netto)

Wysokość wadium

Godzina przetargu

1.

344

0,0900 ha

RIVa – 0,09 ha

KW58307/1

24 100,00 zł

2 410,00 zł

900

2.

346

0,0900 ha

RIVa – 0,09 ha

KW58307/1

24 100,00 zł

2 410,00 zł

930

3.

347

0,0900 ha

RIVa – 0,09 ha

KW58307/1

24 100,00 zł

2 410,00 zł

1000

4.

348

0,0900 ha

RIVa – 0,09 ha

KW58307/1

24 100,00 zł

2 410,00 zł

1030

5.

349

0,0900 ha

RIVa – 0,09 ha

KW58307/1

24 100,00 zł

2 410,00 zł

1100

6.

350

0,1000 ha

RIVa – 0,1 ha

KW58307/1

26 700,00 zł

2 670,00 zł

1130

7.

358

0,0900 ha

RIVa – 0,09 ha

KW58307/1

24 100,00 zł

2 410,00 zł

1200

 

Pierwszy  przetarg na działkę nr: 344

Drugie przetargi na działki nr: 346, 347, 348, 349, 350, 358  (poprzednie przetargi miały miejsce dnia:      9 października 2020 r.)

 

2. Opis nieruchomości:

Niezabudowane działki nr 344, nr 346, nr 347, nr 348, nr 349, nr 350 i  nr 358   są zlokalizowane     w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów niezabudowanych.  Opisane działki mają dojazd z nieurządzonych dróg publicznych, wyposażonych w urządzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej. W bliskiej odległości znajduje się sieć energetyczna. Teren obejmujący w/w działki jest równy i płaski oraz był użytkowany rolniczo.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowe działki gruntu oznaczone  są symbolem 4.23 MN  - mieszkalnictwo jednorodzinne o niskiej             i  średniej intensywności zabudowy.

 

4.  Obciążenia nieruchomości:

Przedmiotowe działki są wolne od obciążeń hipotecznych i nie są obciążone ograniczonymi prawami   rzeczowymi.

 

   5. Cena wywoławcza :

Cena wywoławcza poszczególnych działek – patrz tabela pkt.1

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek VAT (wg obowiązującej stawki).

 

6. Wysokość i termin wniesienia wadium:

·         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 %  ceny wywoławczej. Wysokość wadium do poszczególnych działek - patrz tabela  pkt 1.

·         Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie                                   Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 z dopiskiem: wadium i wskazanie numeru działki –  do dnia 22 lutego 2021 r. (włącznie). 

·         Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

·         Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

·         Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami przedmiotowej nieruchomości, wadium zostanie  zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

 

7. Termin i miejsce przetargu:

      Przetargi odbędą się dnia  26 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala nr 25, II piętro. Godzina rozpoczęcia przetargów na poszczególne działki – patrz tabela pkt 1.

 

8. Warunki uczestnictwa w przetargu:

      Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz:

·         osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwa notarialne.

·         osoby prawne – dokumenty wskazujące osobę uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej,                   a w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

·         w przypadku małżonków - do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

 9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

·         Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia   przetargu.

·         Jeśli nabywca ustalony w drodze przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy,             w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

10. Dodatkowe informacje:

·         Koszty związane  z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

·         Zapłata za nabytą nieruchomość następuje przed przeniesieniem prawa własności na nabywcę.

·         Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

·         Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemca (Dz. U z 2017., poz. 2278) wymagane jest zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy i Miasta Raszków,

·         Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów            i budynków. Gmina i Miasto Raszków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

·         Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę nabywca dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

·         Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny  nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

·         Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  Raszków,  Rynek 32, 63-440 Raszków, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu (Zamówienia publiczne i przetargi) oraz w zakładce BIP (Gmina - Przetargi), jak również opublikowane w gazecie „Kurier Ostrowski” (wyciąg z ogłoszenia) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Grudzielec.

·         Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

·         Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie, ul. Rynek 32,              63-440 Raszków, w godzinach od 800 do 1600- pokój nr 4 lub pod nr telefonu 62 734 49 07.