1.   Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza I ograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych, położonych w obrębie  Moszczanka,  gm. Raszków, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

 

Lp

Nr działki /obręb

Powierzchnia

Klasoużytek

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Godzina przetargu

1.

32/1 Moszczanka

1,0000 ha

RIVa – 1,0000 ha

KW58311/2

     67 100,00 zł

6 710,00 zł

900

2.

32/2 Moszczanka

2,5400 ha

RIVa – 2,5400 ha

KW58311/2

   170 400,00 zł

17 040,00 zł

1000

3.

33 Moszczanka

1,0000 ha

RIVb-0,1200 ha

RIVa-0,8800 ha

KW58311/2

68 900,00 zł

6 890,00 zł

1100

4.

443/1 Moszczanka

1,2462 ha

RIIIb- 0,2049 ha

RIVa-0,7573 ha

RV-0,2594 ha

RVI-0,0246 ha

KW3102/4

     85 900,00 zł

8 590,00 zł

1200

5.

443/2 Moszczanka

1,2462 ha

RIVa – 0,4836 ha  RIIIb-0,7626 ha     

KW3102/4

    90 600,00 zł

9 060,00 zł

1300

 

      2.         Opis nieruchomości:

O  Działka nr 32/1 obręb Moszczanka jest zlokalizowana w otoczeniu gruntów rolnych  i lasów,   w odległości około 500 m od rozproszonej zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej. Działka użytkowana rolniczo, stanowi teren równy i płaski. Działka nr 32/1 ma dostęp od strony północnej do drogi nieurządzonej, stanowiącej teren zakrzewiony i zadrzewiony. 

O  Działka nr 32/2 obręb Moszczanka jest zlokalizowana w otoczeniu gruntów rolnych  i lasów,   w odległości około 500 m od rozproszonej zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej. Działka użytkowana rolniczo, stanowi teren równy i płaski. Działka nr 32/2 ma dostęp od strony północnej do drogi nieurządzonej, stanowiącej teren zakrzewiony i zadrzewiony. 

O  Działka nr 33 obręb Moszczanka jest zlokalizowana w otoczeniu gruntów rolnych  i lasów,   w odległości około 500 m od rozproszonej zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej. Działka użytkowana rolniczo, stanowi teren równy i płaski. Działka nr 33 ma dostęp od strony wschodniej do drogi gruntowej, a od strony północnej do drogi nieurządzonej, stanowiącej teren zakrzewiony i zadrzewiony. 

O  Działka nr 443/1 obręb Moszczanka jest zlokalizowana w otoczeniu gruntów rolnych,  w niewielkiej odległości około 300 od obiektów PSZOK. Działka użytkowana rolniczo, stanowi teren równy i płaski.  Działka ma dostęp do drogi gruntowej od strony południowej.

O  Działka nr 443/2 obręb Moszczanka jest zlokalizowana w otoczeniu gruntów rolnych,  w niewielkiej odległości około 300 od obiektów PSZOK. Działka użytkowana rolniczo, stanowi teren równy i płaski. Działka ma dostęp do drogi gruntowej od strony południowej.

 

 

         3. Uzasadnienie przetargu ograniczonego      

      Opisane wyżej działki stanowią nieruchomości rolne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku      o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 461) i zgodnie z powołaną wyżej ustawą w przetargu uczestniczyć mogą tylko osoby, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej  w rozumieniu przepisów art. 2a tejże ustawy.

 

    4. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

O  działki nr 32/1, nr 32/2 i nr 33  przeznaczone są pod tereny rolnicze o symbolu w planie R

O  działki nr 443/1 i nr 443/2 w części przeznaczone są pod tereny rolnicze o symbolu w planie R i w części pod tereny rolnicze z zakazem lokalizacji wszelkich budynków o symbolu Rx,

 

 

     5. Obciążenia nieruchomości:

O Nieruchomości opisane w pkt. 1  są wolne od obciążeń hipotecznych, natomiast są obciążone umowami dzierżawy, które obowiązują do dnia 30 września 2022 r.

O Dzierżawcy będą mogli skorzystać z  prawa pierwokupu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 461).

O Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał prawo pierwokupu przy sprzedaży w/w nieruchomości z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca będący rolnikiem indywidualnym, ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

 

      6. Cena wywoławcza:    patrz tabela pkt.1.

 Sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie  art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. 

 

    7. Wysokość i termin wniesienia wadium:

O Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10%  ceny wywoławczej. Wysokość wadium do poszczególnych działek - patrz tabela  pkt 1.

O Wadium należy wpłacić na  konto tut. Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie  Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540  z dopiskiem: wadium i nr działki– do dnia  18.07.2022 roku (włącznie). 

O Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

O Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

O Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami przedmiotowej nieruchomości, wadium zostanie  zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

    8. Termin i miejsce przetargu:

 Przetargi odbędą się dnia 22 lipca 2022 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, adres: Rynek 32, 63-440 Raszków- sala nr 25, II piętro. Godzina rozpoczęcia przetargów na poszczególne działki – patrz tabela pkt 1.

 

    9. Warunki uczestnictwa w przetargu:

    Zgodnie z ustawą z dnia ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z  2022  r. poz. 461) nieruchomość rolną może nabyć:

 

O Rolnik indywidualny – osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie może przekraczać 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze, co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i  prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo. 

O Pomioty wymienione w art. 2a  ust 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 461).

O Nabywcą nieruchomości rolnej może być również osoba, nie będąca rolnikiem indywidualnym, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie nieruchomości rolnej, na podstawie art. 2a ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 461), w drodze decyzji administracyjnej.

 

   Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2022 r. do godz. 1600   następujących dokumentów:

 

O pisemne zgłoszenie uczestnictwa  w przetargu wraz zgodą na przetwarzanie danych -wzór nr 2.

O oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. 7 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)  wzór 1.

O zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

O dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust, 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 8 i 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w związku z treścią   §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą

lub zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie nieruchomości   rolnej,  na podstawie art. 2a ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 461) w drodze decyzji administracyjnej.

 

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej BIP tut. Urzędu w zakładce: Gmina /Przetargi/2022/Ogłoszenie o sprzedaży działek położonych w Moszczance, oraz w tut. Urzędzie na pok. 4.

               

 Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargach będzie zamieszczona na stronie  BIP tut. Urzędu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w dniu   21 lipca 2022 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków.

 

   Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz:

·         osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwa notarialne.

·         osoby prawne – dokumenty wskazujące osobę uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej, a w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

·         w przypadku małżonków - do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

   10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

·         Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia   przetargu.

·         Jeśli nabywca ustalony w drodze przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

   11. Dodatkowe informacje:

·         Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

·         W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu przez Dzierżawcę przeniesienie prawa własności na nabywcę nastąpi po zakończeniu umowy dzierżawy.

·         Zapłata za nabytą nieruchomość następuje przed przeniesieniem prawa własności na nabywcę.

·         Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

·         Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina i Miasto Raszków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

·         Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny  nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

·         Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  Raszków,  Rynek 32, 63-440 Raszków, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu (Dla przedsiębiorcy/ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI) oraz w zakładce BIP (Gmina / Przetargi), jak również zostało opublikowane  w gazecie: „Kurier Ostrowski” (wyciąg z ogłoszenia) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Moszczanka.

·         Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.                                       

·         Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie, ul. Rynek 32,          63-440 Raszków, w godzinach od 800 do 1600- pokój nr 4 lub pod nr telefonu 62 734 49 18.

 

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuje, że:

1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie jest Burmistrz Gminy i Miasta Raszków z siedzibą w Raszkowie, Rynek 32, 63-440 Raszków.

2.         Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: inspektor@osdidk.pl

3.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy najmu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4.         Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie  oraz realizację zadań statutowych i ustawowych Urzędu Gminy i Miasta. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.         Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6.         Okres, przez który Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.         Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

8.         W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9.         Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

10.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.