1.        Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, obręb Korytnica, gm. Raszków, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

Lp

Nr działki /obręb

Powierzchnia

Klasoużytek

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Godzina przetargu

1.

277 Korytnica

0,4204 ha

RIIIb-0,4152 ha

RIVb-0,0052 ha

KW58129/9

100 200,00 zł /netto +VAT

10 020,00 zł

900

2.

416 Korytnica

0,2415 ha

ŁV-0,0648 ha

RV-0,1767 ha

KW58129/9

  15 700,00 zł

1 570,00 zł

1000

 

2. Opis nieruchomości:

O Działka nr 277 obręb Korytnica  jest zlokalizowana w otoczeniu terenów zabudowanych wsi,                     w  sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej i gruntów rolnych.   Działka jest użytkowana rolniczo i stanowi teren równy oraz płaski. Dojazd od strony północnej z drogi asfaltowej, wyposażonej w urządzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci elektrycznej i wodociągowej.

O Działka nr 416 obręb Korytnica jest zlokalizowana w otoczeniu gruntów rolnych, w niewielkiej odległości od rozproszonej zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej. Działka jest użytkowana rolniczo, stanowi teren równy oraz płaski. Działka ma dostęp do drogi gruntowej od strony zachodniej.

     

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

O dz. nr 277  przeznaczona jest częściowo pod tereny rolnicze o symbolu w planie A11-R oraz częściowo pod tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, o symbolu w planie A25-RM,

O dz. nr 416 częściowo znajduje się w terenach rolniczych, o symbolu w planie RP i częściowo pod tereny łąk, o symbolu w planie RZ.

 

4.  Obciążenia nieruchomości:

O Nieruchomości opisane w pkt.1 są wolne od obciążeń hipotecznych i nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

O Działka nr 277 stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.                               o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 461) i przy jej sprzedaży będą miały zastosowanie przepisy zawarte w/w ustawie.

O W związku z powyższym oraz faktem, że powierzchnia sprzedawanej działki nr 277 nie przekracza 1 ha nabywcą nie musi być rolnik indywidualny. W przypadku nabycia przez osobę nie będącą rolnikiem indywidualnym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał prawo pierwokupu.

O Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał również prawo pierwokupu przy sprzedaży w/w nieruchomości z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca będący rolnikiem indywidualnym, ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

 

   5. Cena wywoławcza:    patrz tabela pkt.1.

O Sprzedaż działki nr 277 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  tj. do części ceny osiągniętej w przetargu stanowiącej 36,27 % ceny netto  - zostanie doliczony podatek VAT 23%,  a pozostała część osiągniętej  w  przetargu ceny jest zwolniona  od  podatku  VAT.

O Sprzedaż działki nr 416 zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. 

 

6. Wysokość i termin wniesienia wadium:

O Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10%  ceny wywoławczej. Wysokość wadium  - patrz tabela  pkt 1.

O Wadium należy wpłacić na  konto tut. Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie  Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540  z dopiskiem: wadium i nr działki– do dnia  20.06.2022 roku (włącznie). 

O Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

O Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

O Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami przedmiotowej nieruchomości, wadium zostanie  zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

7. Termin i miejsce przetargu: przetargi odbędą się dnia 24 czerwca 2022 roku  w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, adres: Rynek 32, 63-440 Raszków-  sala nr 25, II piętro. Godzina rozpoczęcia poszczególnych przetargów – patrz tabela pkt 1.

 

8. Warunki uczestnictwa w przetargu:

   Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz:

·         osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwa notarialne.

·         osoby prawne – dokumenty wskazujące osobę uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej, a w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

·         w przypadku małżonków - do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

·         rolnicy indywidualni przystępujący do przetargu zobowiązani są również do przedłożenia przed komisją przetargową dokumentów potwierdzających prawo do zakupu działki rolnej – zgodnie z art. 7 obowiązującej  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

·         Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 od daty rozstrzygnięcia   przetargu.

·         Jeśli nabywca ustalony w drodze przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

10. Dodatkowe informacje:

·         Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

·         Zapłata za nabytą nieruchomość następuje przed przeniesieniem prawa własności na nabywcę.

·         Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

·         Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina i Miasto Raszków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

·         Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny  nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

·           Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  Raszków,  Rynek 32,   63-440 Raszków, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu (Dla przedsiębiorcy / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI) oraz w zakładce BIP (Gmina / Przetargi), jak również opublikowane w gazecie „Kurier Ostrowski” (wyciąg z ogłoszenia) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Korytnica.

·         Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.                                       

·         Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie, ul. Rynek 32,          63-440 Raszków, w godzinach od 800 do 1600- pokój nr 4 lub pod nr telefonu 62 734 49 18.

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuje, że:

1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie jest Burmistrz Gminy i Miasta Raszków z siedzibą w Raszkowie, Rynek 32, 63-440 Raszków.

2.         Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: inspektor@osdidk.pl

3.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy najmu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4.         Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie  oraz realizację zadań statutowych i ustawowych Urzędu Gminy i Miasta. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.         Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6.         Okres, przez który Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.         Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

8.         W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9.         Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

10.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.