KLAUZULA INFORMACYJNASTOSOWANAPRZY POBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH

podczas nagrywania oraz transmisji sesji Rady

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO), informujemy, iż:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz  Gminy i Miasta Raszków, adres Administratora: ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, email: kancelaria@raszkow.pl

2.      W sprawie danych osobowych można się kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425.

3.      Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia jawności i dostępności posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO -przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze –w szczególności zapewnienia jawności i dostępności posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów –zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty upoważnione do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa. Z uwagi na transmisję oraz późniejsze udostępnienie nagrania sesji w sieci Internet dane będą powszechnie dostępne –administrator nie planuje żadnych ograniczeń.

5.      Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych do państw trzecich w rozumieniu RODO.

6.      Podane przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

7.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora -przysługują Pani/Panu następujące prawa:

·         prawo dostępu do treści swoich danych,

·         prawo sprostowania swoich danych osobowych,

·         prawo do usunięcia danych,

·         prawo do ograniczenia przetwarzania,

·         prawo do przenoszenia danych,

·         prawo wniesienia sprzeciwu,

·         prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.      Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym gdyż przesłanką przetwarzania jest przepis prawa.

10.  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.