KLAUZULA INFORMACYJNA

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.       Administratorem systemu monitoringu jest Burmistrz Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków.

2.       Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425.

3.       Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system monitoringu przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie urzędu  oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4.       Monitoring obejmuje: wejście oraz teren wokół budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków,

5.       Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 14 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych     na podstawie przepisów prawa.

7.       Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8.       Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.       Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.