Budżet / 2017 / Opinie RIO

  1. Uchwała Nr SO-0954/33/3/Ka/2018 składu orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2017r. wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
  2. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę i Miasto Raszków przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018r.
  3. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Raszków.
  4. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Gminy i Miasta Raszków na 2018r.
  5. Uchwała Nr SO-0953/25/3/Ka/2017 Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za pierwsze półrocze 2017 roku.
  6. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2016r.
  7. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu SO-0951/31/D/3/Ka/2017 z dnia 24.01.2017 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Raszków
  8. Uchwała Składu Orzekającego RIO SO-0951/31/D/3/Ka/2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę i Miasto Raszków deficytu budżetu na 2017r.