Budżet / 2021 / Opinie RIO

  1. Uchwała Nr SO – 2/0954/38/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia.
  2. Uchwała Nr SO – 2/0950/114/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 września 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego
  3. Uchwała Nr SO – 2/0953/108/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za pierwsze półrocze 2021 roku.
  4. Uchwała Nr SO – 2/0951/227/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania przez Gminę i Miasto Raszków deficytu budżetu roku 2021
  5. Uchwała Nr SO – 2/0951/228/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Raszków
  6. Uchwała Nr SO –0957/32/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2021 – 2032
  7. Uchwała Nr SO – 0952/32/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Raszków na 2021 rok