Budżet / 2022 / Opinie RIO

  1. Uchwała składu RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy i Miasta Raszków za 2022 rok wraz zinformacja o stanie mienia pismo z 11.04.2023 nr WA-0954/158/2/2023
  2. Uchwała Nr SO – 2/0953/166/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 września 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za I półrocze 2022 roku oraz kształtowa
  3. Uchwała nr SO – 2/0950/94/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego
  4. Uchwała Nr SO – 2/0951/321/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Raszków
  5. Uchwała Nr SO – 2/0951/320/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania przez Gminę i Miasto Raszków deficytu budżetu roku 2022
  6. Uchwała Nr SO – 2/0951/99/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022 – 2032
  7. Uchwała Nr SO – 2-0952/99/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2021 r.w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Raszków na 2022 rok
  8. Uchwała Nr 2/0951/598/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę i Miasto Raszków