Zasady udostępniania danych w rejestrach Urzędu Gminy i Miasta w Raszkowie


Rejestry prowadzone przez Ewidencję Ludności i Dowody Osobiste objęte są ochroną danych osobowych.

    * Rejestr Uchwał Rady Gminy i Miasta Raszków
    * Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta
    * Rejestr Klubów
    * Rejestr uchwał Rad Sołeckich
    * Rejestr Korespondencji
    * Rejestr Skarg i Wniosków
    * Rejestr delegacji
    * Rejestr upoważnień
    * Rejestr informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń
    * Rejestr zaświadczeń o stanie majątkowym
    * Rejestr zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych
    * Rejestr Faktur
    * Rejestr udzielonych umorzeń
    * Rejestr udzielonych zamówień publicznych
    * Ewidencja dróg gminnych
    * Rejestr dodatków mieszkaniowych
    * Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
    * Rejestr wydanych zaświadczeń
    * Rejestr wydanych decyzji na wycinkę drzew i krzewów
    * Rejestr postanowień na podział działek
    * Rejestr raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
    * Rejestr opinii dot. gospodarki odpadami
    * Rejestr decyzji o rozgraniczeniu
    * Rejestr numerów porządkowych nieruchomości
    * Rejestr psów rasy uznanej za agresywną
    * Ewidencja pozwoleń na przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe
    * Rejestr gruntów komunalnych
    * Ewidencja przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
    * Wykaz użytkowników wieczystych
    * Rejestr dzierżawców, najemców
    * Rejestr decyzji na podział działek
    * Ewidencja działalności gospodarczej
    * Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych osobno detal,gastronomia i zezwolenia jednorazowe
    * Ewidencja Ludności
    * Rejestr wyborców
    * Rejestr wydanych decyzji o zameldowaniu, wymeldowaniu
    * Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych
    * Rejestr urodzeń
    * Rejestr zawieranch małżeństw
    * Rejestr zgonów


Nazwa rejestru: OR - Rejestr Uchwał Rady Gminy i Miasta
Nazwa prowadzącego rejestr: Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Miasta
Osoba do kontaktu: Małgorzata Piaskowska
tel.62 734 49 12
rada@raszkow.pl

Nazwa rejestru: OK - Rejestr Zarządzeń Burmistrza GiM
Nazwa prowadzącego rejestr : Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych
Osoba do kontaktu : Katarzyna Stefańska
tel.62 734 49 00
kancelaria@raszkow.pl

Nazwa rejestru : OR – Rejestr Klubów
Nazwa prowadzącego rejestr : Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy
Osoba do kontaktu: Małgorzata Piaskowska
tel.62 734 49 12
rada@raszkow.pl

Nazwa rejestru: KR – Rejestr uchwał Rad Sołeckich
Nazwa prowadzącego rejestr: Samodzielne stanowisko ds. obsługi Komisji Rady i jednostek pomocniczych
Osoba do kontaktu: Małgorzata Piaskowska
tel.62 734 49 12
rada@raszkow.pl

Nazwa rejestru : OK -Rejestr Korespondencji
Nazwa prowadzącego rejestr : Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych
Osoba do kontaktu: Katarzyna Stefańska
tel.62 734 49 00
rada@raszkow.pl

Nazwa Rejestru : OK -Rejestr Skarg i Wniosków
Nazwa prowadzącego rejestr: Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych
Osoba do kontaktu: Katarzyna Stefańska
tel.62 734 49 00
kancelaria@raszkow.pl

Nazwa Rejestru : OK -Rejestr delegacji
Nazwa prowadzącego rejestr: Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych
Osoba do kontaktu: Katarzyna Stefańska
tel.62 734 49 00
kancelaria@raszkow.pl

Nazwa rejestru: OK – Rejestr upoważnień
Nazwa prowadzącego rejestr: Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych
Osoba do kontaktu: Katarzyna Stefańska
(0-62) 734 49 00
kancelaria@raszkow.pl

Nazwa rejestru: OK. - Rejestr informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń
Nazwa prowadzącego rejestr: Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych
Osoba do kontaktu: Katarzyna Stefańska
tel.62 734 49 00
kancelaria@raszkow.pl

Nazwa rejestry WP -Rejestr zaświadczeń o stanie majątkowym
Nazwa prowadzącego rejestr: Referat Finansowo-Podatkowy
Osoba do kontaktu: Maria Pawlaczyk
tel.62 734 49 05

Nazwa rejestru: KP – Rejestr zaświadczeń w sprawie bonów paliwowych
Nazwa prowadzącego rejestr: Referat Finansowo-Podatkowy
Osoba do kontaktu: Maria Pawlaczyk
tel 62 734 49 04

Nazwa rejestru: KB - Rejestr Faktur
Nazwa prowadzącego rejestr: Referat Finansowo-Podatkowy
Osoba do kontaktu: Wioletta Obsadna
tel.62 734 49 06

Nazwa rejestru WP – Rejestr udzielonych umorzeń w podatku osobno osób fizycznych i osób prawnych
Nazwa prowadzącego rejestr: Referat Finansowo-Podatkowy
Osoba do kontaktu: Tomasz Wojtczak
tel.62 734 49 04

Nazwa rejestru : ZP - Rejestr zamówień publicznych
Nazwa prowadzącego rejestr: samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
Osoba do kontaktu : Ilona Mróz
tel.62 734 49 16
inwestycje@raszkow.pl

Nazwa rejestru: DR – Ewidencja dróg gminnych
Nazwa prowadzącego rejestr: Samodzielne stanowisko ds. dróg , zamówień publicznych i inwestycji
Osoba do kontaktu : Ilona Mróz
tel.62 734 49 16
inwestycje@raszkow.pl

SP - Rejestr dodatków mieszkaniowych
Nazwa prowadzącego rejestr: Samodzielne stanowisko ds. zdrowia,kultury, sportu i dodatków mieszkaniowych
Osoba do kontaktu: Małgorzata Płóciennik
tel.62 734 49 16

Nazwa rejestru: PP – Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Nazwa prowadzącego: Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej
Osoba do kontaktu : Tomasz Izydorek
tel.62 734 49 11
gos@raszkow.pl

Nazwa rejestru : PP – Rejestr wydanych zaświadczeń w sprawie przeznaczenia działki w mpzp
Nazwa prowadzącego: Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej
Osoba do kontaktu: Tomasz Izydorek
tel.62 734 49 11
gos@raszkow.pl

Nazwa rejestru: OŚ - Rejestr wydanych decyzji na wycinkę drzew i krzewów
Nazwa prowadzącego: Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej
Osoba do kontaktów: Tomasz Izydorek
tel.62 734 49 11
gos@raszkow.pl

Nazwa rejestru: PP – rejestr postanowień na podział działek
Nazwa prowadzącego : Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej
Osoba do kontaktu: Tomasz Izydorek
tel.62 734 49 11
gos@raszkow.pl

Nazwa rejestru: OŚ – Rejestr raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Nazwa prowadzącego: Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej
Osoba do kontaktu: Tomasz Izydorek
tel.62 734 49 11
gos@raszkow.pl

Nazwa rejestru: OŚ – Rejestr opinii dot. gospodarki odpadami
Nazwa prowadzącego rejestr: Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej
Osoba do kontaktu: Tomasz Izydorek
tel.62 734 49 11
gos@raszkow.pl

Nazwa rejestru: GZ – Rejestr decyzji o rozgraniczeniu
Nazwa prowadzącego: Samodzielne stanowisko ds. geodezji
Osoba do kontaktów: Karol Minta
tel.62 734 49 11

Nazwa rejestru: GZ – Rejestr numerów porządkowych nieruchomości
Nazwa prowadzącego: Samodzielne stanowisko ds. geodezji
Osoba do kontaktów: Elżbieta Leja
tel.62 734 49 11

Nazwa rejestru: RL – Rejestr psów rasy uznanej za agresywną
Nazwa prowadzącego: Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa
Osoba do kontaktu: Katarzyna Drygas
tel.62 734 49 07

Nazwa rejestru: GN – Rejestr gruntów komunalnych
Nazwa prowadzącego: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Osoba do kontaktu: Rafał Lisiak
tel.62 734 49 07

Nazwa rejestru : GN – Ewidencja przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
Nazwa prowadzącego: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Osoba do kontaktu : Rafał Lisiak
tel.62 734 49 07

Nazwa rejestru: GN- Wykaz użytkowników wieczystych
Nazwa prowadzącego: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Osoba do kontaktu: Rafał Lisiak
tel.62 734 49 07

Nazwa rejestru : GN- Rejestr dzierżawców, najemców
Nazwa prowadzącego: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Osoba do kontaktu: Rafał Lisiak
tel.62 734 49 07

Nazwa rejestru: GN – rejestr decyzji na podział działek
Nazwa prowadzącego : Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Osoba do kontaktu: Rafał Lisiak
tel.62 734 49 07

Nazwa rejestru: PH - Ewidencja działalności gospodarczej
Nazwa prowadzącego: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i działalności gospodarczej
Osoba do kontaktu : Małgorzata Płóciennik
tel.62 734 49 16

Nazwa rejestru : PH – Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych osobno detal, gastronomia i zezwolenia jednorazowe
Nazwa prowadzącego: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i działalności gospodarczej
Osoba do kontaktu : Małgorzata Płóciennik
tel.62 734 49 16
Udostępniane materiały w sprawie na indywidualny wniosek osoby – strony postępowania, art. 73 kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071)

Nazwa rejestru EL – Ewidencja Ludności
Nazwa prowadzącego : Referat Spraw Obywatelskich
Osoba do kontaktów : Ewelina Grabska
tel.62 734 33 17
usc@raszkow.pl

Zasady udostępniania informacji:
Dane mogą być udostępniane tylko w oparciu o art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.2001.87.960 ze zm.)
Art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:
1. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
- Organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze
- Organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Wojskowym Służbom Informacyjnym, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu
- Organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego

2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:
- Innym państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom – w zakresie potrzebnym dla realizowania zadań publicznych określonych w przepisach prawa
- Osobom i jednostkom organizacyjnym – jeżeli wykażą w tym interes prawny
- Jednostkom organizacyjnym – jeżeli po wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą
- Innym osobom i podmiotom – jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą


Nazwa rejestru: EL – Rejestr wyborców
Nazwa prowadzącego : Referat Spraw Obywatelskich
Osoba do kontaktu : Ewelina Grabska
tel.62 734 33 17
usc@raszkow.pl
Zasady udostępniania informacji:
Dane udostępnia się osobie, której dotyczą, w oparciu o § 10 rozporządzenia MSWiA w sprawie rejestru wyborców. „Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze”. (Dz. U. Nr 88, poz. 962, z 2001 r., ze zm.)


Nazwa rejestru: EL– Rejestr wydanych decyzji o zameldowaniu, wymeldowaniu
Nazwa prowadzącego : Referat Spraw Obywatelskich
Osoba do kontaktu : Ewelina Grabska
tel.62 734 33 17
usc@raszkow.pl
Zasady udostępniania informacji:
Kodeks postępowania administracyjnego art. 73 (Dz. U. z 2000r ., nr 98, poz. 1071)
Do akt sprawy dostęp ma tylko strona postępowania – „W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów”( art. 73 , Dz. U. z 2000r ., nr.98, poz. 1071)


Nazwa rejestru: DO – Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych
Nazwa prowadzącego: Referat Spraw Obywatelskich
Osoba do kontaktów: Ktatarzyna Spiżak, Ewelina Grabska
tel.62 734 33 17
usc@raszkow.pl

Nazwa rejestru: USC – Rejestr urodzeń
Nazwa prowadzącego: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba do kontaktów: Katarzyna Spiżak, Ewelina Grabska
tel.62 734 33 17
usc@raszkow.pl
Informacje z rejestru za lata 1903- 2003 udostępnia się na wniosek zgodnie z art.83.1 i 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r./Dz.U.36 poz.180/ z poźn. zmianami.

Nazwa rejestru: USC –Rejestr zawieranych małżeństw
Nazwa prowadzącego: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba do kontaktów: Katarzyna Spiżak, Ewelina Grabska
tel.62 734 33 17
usc@raszkow.pl
Informacje z rejestru za lata 1903- 2003 udostępnia się na wniosek zgodnie z art.83.1 i 2. ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r./Dz.U.36 poz.180/ z poźn. zmianami

Nazwa rejestru: USC – Rejestr zgonów
Nazwa prowadzącego: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba do kontaktów: Katarzyna Spiżak, Ewelina Grabska
tel.62 734 33 17
usc@raszkow.pl

Informacje z rejestru za lata 1903- 2003 udostępnia się na wniosek zgodnie z art.83.1 i 2. ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r./Dz.U.36 poz.180/ z poźn. zmianami

Dostęp do informacji znajdującej się w wykazach i rejestrach można uzyskać w siedzibie jednostki na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112,poz. 1198) oraz Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101,poz. 926).