Uchwały Rady GiM / 2016

 1. Uchwała Nr XIX/146/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 2. Uchwała Nr XIX/143/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok.
 3. Uchwała Nr XIX/142/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
 4. UCHWAŁA NR XXIV/194/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok.
 5. Uchawła Nr XXIV/192/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków
 6. Uchwała Nr XXIV/193/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017 – 2025
 7. Uchwała Nr XXIV/191/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Raszków na lata 2015 – 2030”
 8. Uchwała Nr XXIV/190/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: sprzedaży działki nr 70/1 położonej w Moszczance
 9. Uchwała Nr XXIV/189/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Grudzielcu stanowiącej działki nr 350, nr 353, nr 379 i nr 383.
 10. Uchwała Nr XXIV/188/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości oznaczonej jako działka nr 153 położonej w Pogrzybowie
 11. Uchwała Nr XXIII/178/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/136/2016 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Raszkowie.
 12. Uchwała nr XXIII/175/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
 13. UCHWAŁA NR XXIII/182/2016 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Jaskółki
 14. UCHWAŁA NR XXIII/181/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Pogrzybów i Przybysławice
 15. Uchwała Nr XXIII/186/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
 16. Uchwała Nr XXIII/177/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 17. Uchwała Nr XXIII/184/2016 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Raszków na rok 2017.
 18. UCHWAŁA NR XXIII/185/2016 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Raszków porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura In
 19. Uchwała Nr XXIII/179/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości oznaczonej jako działka nr 121/22 położonej w Raszkowie
 20. UCHWAŁA NR NR XXIII/180/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 21. Uchwała Nr XXIII/183/2016 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publi
 22. Uchwała Nr XXII/171/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Przybysławicach.
 23. Uchwała Nr XXII/173/2016 z dnia 20 października 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 24. UCHWAŁA Nr XXII/172/2016 z dnia 20 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 25. Uchwała Nr XXII/166/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i oświatowych jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
 26. Uchwała Nr XXII/168/2016 z dnia 20 października 2016 r.w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
 27. Uchwała Nr XXII/167/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Raszkowie z siedzibą w Przybysławicach.
 28. Uchwała Nr XXII/174/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 29. Uchwała Nr XX/157/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2016 – 2024
 30. Uchwała nr XX/156/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
 31. Uchwała Nr XIX/152/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi. Grudzielec Nowy, Bieganin oraz części wsi Grudzielec i Moszczanka.
 32. Uchwała Nr XIX/155/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Raszków na lata 2016 – 2022.
 33. UCHWAŁA NR XIX/154/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji filii Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie - Filii w Radłowie
 34. Uchwała Nr XIX/153/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Bugaj
 35. Uchwała Nr XIX/151/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: sprzedaży działki 159 położonej w Przybysławicach
 36. Uchwała Nr XIX/150/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: sprzedaży działki nr 434 położonej w Bieganinie
 37. Uchwała Nr XIX/149/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 38. Uchwała Nr XIX/148/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 39. Uchwała Nr XIX/147/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 40. Uchwała Nr XVIII/136/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Raszkowie.
 41. Uchwała Nr XVIII/137/2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/215/2013 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 czerwca 2013 roku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków d
 42. Uchwała Nr XVIII/135/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 80/2 położonej w Drogosławiu.
 43. Uchwała Nr XVIII/139/2016 z dnia 25 maja 2016 r.w sprawie ustanowienia hejnału Miasta Raszkowa.
 44. Uchwała Nr XVIII/138/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Raszków kolejnych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
 45. Uchwała Nr XVIII/134/2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”.
 46. Uchwała Nr XVI/121/2016 z dnia 14 marca 2016 roku sprawie zmiany uchwały nr XV/107/2016 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Raszków”.
 47. Uchwała Nr XVII/130/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki.
 48. Uchwała Nr XVII/128/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 49. Uchwała Nr XVII/126/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Raszków
 50. Uchwała Nr XVII/123/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty przedmiotowej do 1m3 ścieków
 51. Uchwała Nr XVII/124/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 52. Uchwała Nr XVII/133/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Radłowie
 53. Uchwala Nr XVII/127/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
 54. Uchwała Nr XVII/129/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Raszków Gminy i Miasta
 55. Uchwała Nr XVII/122/2016 z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Ostrowskiego z zakresu utrzymania dróg powiatowych
 56. Uchwała Nr XVII/125/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2016 roku
 57. Uchwała Nr XV/120/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
 58. Uchwała Nr XV/108/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 59. Uchwała Nr XV/119/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2016 – 2024
 60. Uchwała nr XV/118/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
 61. Uchwała Nr XV/111/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Raszków na lata 2016-2018.
 62. Uchwała Nr XV/110/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom z terenu Gminy i Miasta Raszków.
 63. Uchwała Nr XV/117/2016 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków na rok 2016.
 64. Uchwała Nr XV/113/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
 65. Uchwała Nr XV/112/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.w sprawie szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka –„ Wyprawka Niemowlaka”
 66. Uchwała Nr XV/114/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunkó
 67. Uchwała Nr XV/115/2016 z dnia 24 lutego 2016r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 68. Uchwała Nr XV/109/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy i Miasta Raszków.
 69. Uchwała Nr XV/107/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Raszków”
 70. Uchwała Nr XV/116/2016 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Przybysławicach