Uchwały Rady GiM / 2021

 1. UCHWAŁA NR XLI/283/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu na 2022 rok
 2. UCHWAŁA NR XLI/282/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032
 3. UCHWAŁA NR XLI/281/2021 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/201/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 lutego 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „
 4. UCHWAŁA NR XLI/280/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Raszków, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
 5. UCHWAŁA NR XLI/279/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2021-2032.
 6. UCHWAŁA NR XLI/278/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok
 7. UCHWAŁA NR XLI/277/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1m3 ścieków
 8. UCHWAŁA NR XLI/276/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 9. UCHWAŁA NR XLI/275/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Raszków
 10. UCHWAŁA NR XLI/274/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Raszków na rok 2022.
 11. UCHWAŁA NR XL/272/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok Na
 12. UCHWAŁA NR XL/271/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowane
 13. UCHWAŁA NR XL/270/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Raszków, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
 14. UCHWAŁA NR XXXIX/269/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok
 15. UCHWAŁA NR XXXIX/268/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 16. UCHWAŁA NR XXXIX/267/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie : ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków. Na
 17. UCHWAŁA NR XXXIX/266/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego sołectwa, zarządu
 18. UCHWAŁA NR XXXIX/265/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym
 19. UCHWAŁA NR XXXIX/264/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 20. UCHWAŁA NR XXXIX/263/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe
 21. UCHWAŁA NR XXXIX/262/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
 22. UCHWAŁA NR XXXIX/262/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
 23. UCHWAŁA NR XXXIX/261/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pub
 24. UCHWAŁA NR XXXVIII/260/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2021-2032.
 25. UCHWAŁA NR XXXVIII/259/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok
 26. UCHWAŁA NR XXXVIII/258/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radłów
 27. UCHWAŁA NR XXXVIII/257/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru miejscowości Radłów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z
 28. UCHWAŁA NR XXXVIII/256/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXXIII/225/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 maja 2021r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gmi
 29. UCHWAŁA NR XXXVIII/255/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie : zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 30. UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie : sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Drogosławiu, oznaczonej jako działka nr 80/3
 31. UCHWAŁA NR XXXVIII/253/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie : sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Rąbczynie, oznaczonej jako działki nr 419 i nr 420
 32. UCHWAŁA NR XXXVIII/252/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Przybysławicach, oznaczonej jako działka nr 229/1
 33. UCHWAŁA NR XXXVII/251/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2021-2032.
 34. UCHWAŁA NR XXXVII/250/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rokł
 35. UCHWAŁA NR XXXVII/249/2021 z dnia 22 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszcz
 36. UCHWAŁA NR XXXVII/248/2021 z dnia 22 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków” Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czys
 37. UCHWAŁA NR XXXVII/247/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/187/2020 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1m3 ścieków
 38. UCHWAŁA NR XXXVII/246/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych.
 39. UCHWAŁA NR XXXVI/245/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2021-2032.
 40. UCHWAŁA NR XXXVI/244/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok
 41. UCHWAŁA NR XXXVI/243/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 42. UCHWAŁA NR XXXVI/242/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków obejmującego część obszaru miejscowości Pogrzybów i Przybysławice
 43. UCHWAŁA NR XXXVI/241/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla działek nr 389/4 i 389/3, położonych w miejscowości Przybysławice i działki nr 257/21 położonej w miejs
 44. UCHWAŁA NR XXXVI/240/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków
 45. UCHWAŁA NR XXXVI/239/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
 46. UCHWAŁA NR XXXV/238/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2021-2032.
 47. UCHWAŁA NR XXXV/237/2021W z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok
 48. UCHWAŁA NR XXXIV/236/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Raszków do spółki ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
 49. UCHWAŁA NR XXXIV/235/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie: powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych Porozumieniem w zakresi
 50. UCHWAŁA NR XXXIV/234/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2021-2032.
 51. UCHWAŁA NR XXXIV/233/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok
 52. UCHWAŁA NR XXXIV/232/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie : sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Bieganinie, oznaczonej jako działka nr 296
 53. UCHWAŁA NR XXXIV/231/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie : sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Jaskółkach, oznaczonej jako działka nr 176/1
 54. UCHWAŁA NR XXXIV/230/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie : sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Radłowie, oznaczonej jako działka nr 2/3
 55. UCHWAŁA NR XXXIV/229/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie określenia ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 w Gminie i Mieście Raszków
 56. UCHWAŁA NR XXXIV/228/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za 2020 rok.
 57. UCHWAŁA NR XXXIV/227/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
 58. UCHWAŁA NR XXXIV/226/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków wotum zaufania za 2020 rok
 59. UCHWAŁA NR XXXIII/225/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 60. UCHWAŁA NR XXXIII/224/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2021-2032.
 61. UCHWAŁA NR XXXIII/223/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok
 62. UCHWAŁA NR XXXIII/222/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 63. UCHWAŁA NR XXXII/221/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Raszków.
 64. UCHWAŁA NR XXXII/220/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie: uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
 65. UCHWAŁA NR XXXII/219/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie: uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
 66. UCHWAŁA NR XXXII/218/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2021-2032.
 67. UCHWAŁA NR XXXII/217/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok
 68. UCHWAŁA NR XXXII/216/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy i Miasta Raszków na 2021 rok
 69. UCHWAŁA NR XXXII/215/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
 70. UCHWAŁA NR XXXI/214/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy i Miasta Raszków dla części obszarów wsi Grudzielec, Moszczanka, Skrzebowa, Rąbczyn, Przybysławice, Jaskół
 71. UCHWAŁA NR XXXI/213/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków.
 72. UCHWAŁA NR XXXI/212/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok
 73. UCHWAŁA NR XXXI/211/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Raszków za rok 2021 oraz przyznania zwrotu o
 74. UCHWAŁA NR XXXI/2010/2021 w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Raszków kolejnych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
 75. UCHWAŁA NR XXXI/209/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2021 roku
 76. UCHWAŁA NR XXX/208/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 77. UCHWAŁA NR XXX/207/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 78. UCHWAŁA NR XXX/206/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 79. UCHWAŁA NR XXX/205/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 80. UCHWAŁA NR XXX/204/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.w sprawie zmian budżetu na 2021 rok
 81. UCHWAŁA NR XXX/203/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.
 82. UCHWAŁA NR XXX/202/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 83. UCHWAŁA NR XXX/201/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 84. UCHWAŁA NR XXX/200/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 85. UCHWAŁA NR XXX/199/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzen
 86. UCHWAŁA NR XXIX/197/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków na rok 2021.
 87. UCHWAŁA NR XXIX/196/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 88. UCHWAŁA NR XXIX/195/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Ostrowskiego z zakresu utrzymania dróg powiatowych
 89. UCHWAŁA NR XXIX/194/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad dowozu do szkół ponadpodstawowych uczniów niepełnosprawnych, wobec których Gmina i Miasto Raszków nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego dowożenia
 90. UCHWAŁA NR XXX/198/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/112/2016 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 lutego 2016 r w sprawie szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka –„ Wy