Uchwały Rady GiM / 2022

 1. UCHWAŁA NR LV/368/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 rok
 2. UCHWAŁA NR LV/367/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków a lata 2023-2032
 3. UCHWAŁA NR LV/366/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032.
 4. UCHWAŁA NR LV/365/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok
 5. UCHWAŁA NR LV/364/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1m3 ścieków
 6. UCHWAŁA NR LV/363/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2026
 7. UCHWAŁA NR LV/362/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru miejscowości Radłów
 8. UCHWAŁA NR LV/361/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków.
 9. UCHWAŁA NR LV/360/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/326/2022 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i
 10. UCHWAŁA NR LIV/359/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok
 11. UCHWAŁA NR LIV/358/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego
 12. UCHWAŁA NR LIV/357/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Raszków na rok 2023
 13. UCHWAŁA NR LIII/356/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok
 14. UCHWAŁA NR LIII/355/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla rejonu rówieńskiego w obwodzie rówieńskim
 15. UCHWAŁA NR LIII/354/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/277/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1m3 ścieków
 16. UCHWAŁA NR LIII/353/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Raszków kolejnych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
 17. UCHWAŁA NR LIII/352/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 18. UCHWAŁA NR LIII/351/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie : sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Sulisławiu, oznaczonej jako działki nr 133/1, nr 133/2, nr 133/4, nr 133/5 i nr 133/6
 19. UCHWAŁA NR LIII/350/2022 RADY z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie : sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Skrzebowa, oznaczonej jako działki nr 214/1, nr 214/2 i nr 214/4
 20. UCHWAŁA NR LIII/349/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie : sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Skrzebowa, oznaczonej jako działka nr 214/5
 21. UCHWAŁA NR LIII/348/2022 RADY z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
 22. UCHWAŁA NR LIII/347/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych w Gminie i Mieście Raszków
 23. UCHWAŁA NR LIII/346/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składni
 24. UCHWAŁA NR LIII/345/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę i Mi
 25. UCHWAŁA NR LII/344/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032.
 26. UCHWAŁA NR LII/343/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.w sprawie zmian budżetu na 2022 rok
 27. UCHWAŁA NR LII/342/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XLIII/292/2022 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego
 28. UCHWAŁA NR LI/341/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie : uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
 29. UCHWAŁA NR LI/340/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032.
 30. UCHWAŁA NR LI/339/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok
 31. UCHWAŁA NR L/338/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032.
 32. UCHWAŁA NR L/337/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok
 33. UCHWAŁA NR L/336/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 34. UCHWAŁA NR L/335/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 35. UCHWAŁA NR XLIX/334/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022- 2032. Na
 36. UCHWAŁA NR XLIX/333/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok Na
 37. UCHWAŁA NR XLIX/332/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji
 38. UCHWAŁA NR XLVIII/331/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032.
 39. UCHWAŁA NR XLVIII/330/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok
 40. UCHWAŁA NR XLVIII/329/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/277/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1m3 ścieków
 41. UCHWAŁA NR XLVIII/328/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ostrów Wielkopolski przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracj
 42. UCHWAŁA NR XLVIII/327/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie : wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Głogowie
 43. UCHWAŁA NR XLVIII/326/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zaj
 44. UCHWAŁA NR XLVII/325/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok
 45. UCHWAŁA NR XLVII/324/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/271/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ost
 46. UCHWAŁA NR XLVII/323/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie określenia ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 w Gminie i Mieście Raszków Na
 47. UCHWAŁA NR XLVII/322/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za 2021 rok.
 48. UCHWAŁA NR XLVII/321/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok
 49. UCHWAŁA NR XLVII/320/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków wotum zaufania za 2021 rok
 50. UCHWAŁA NR XLVI/319/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032.
 51. UCHWAŁA NR XLVI/318/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok
 52. UCHWAŁA NR XLVI/317/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości położonej w Jaskółkach
 53. UCHWAŁA NR XLVI/316/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Raszków kolejnych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Na
 54. UCHWAŁA NR XLV/315/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032.
 55. UCHWAŁA NR XLV/314/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok
 56. UCHWAŁA NR XLV/313/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2026
 57. UCHWAŁA NR XLV/312/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie: sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w Moszczance, oznaczonych jako działki nr 32/1, nr 32/2, nr 33, nr 443/1 i nr 443/2
 58. UCHWAŁA NR XLV/311/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczo
 59. UCHWAŁA NR XLIV/310/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Ostrowskiego z zakresu utrzymania dróg powiatowych
 60. UCHWAŁA NR XLIV/309/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032.
 61. UCHWAŁA NR XLIV/308/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok
 62. UCHWAŁA NR XLIV/307/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Raszków na lata 2022 – 2025.
 63. UCHWAŁA NR XLIV/306/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta Raszków
 64. UCHWAŁA NR XLIV/305/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Raszków biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, sz
 65. UCHWAŁA NR XLIV/304/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie : wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Jankowie Zaleśnym
 66. UCHWAŁA NR XLIV/303/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie : sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Moszczance, oznaczonej jako działka nr 371/3
 67. UCHWAŁA NR XLIV/302/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie : sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Korytnicy, oznaczonej jako działki nr 277 i nr 416 Na
 68. UCHWAŁA NR XLIV/301/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/291/2022 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego program
 69. UCHWAŁA NR XLIV/300/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 70. UCHWAŁA NR XLIV/299/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 71. UCHWAŁA NR XLIV/298/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2022 roku
 72. UCHWAŁA NR XLIV/297/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Bugaj i Koryta
 73. UCHWAŁA NR XLIII/296/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego Gminy i Miasta Raszków w zakresie działań na rzecz seniorów pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 74. UCHWAŁA NR XLIII/295/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032.
 75. UCHWAŁA NR XLIII/294/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok
 76. UCHWAŁA NR XLIII/293/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.
 77. UCHWAŁA NR XLIII/292/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 78. RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 79. UCHWAŁA NR XLIII/290/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Raszków
 80. UCHWAŁA NR XLIII/289/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Raszkowie na lata 2022- 2024.
 81. UCHWAŁA NR XLII/288/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie : wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2026
 82. UCHWAŁA NR XLII/287/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków na rok 2022
 83. UCHWAŁA NR XLII/286/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032.
 84. UCHWAŁA NR XLII/285/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok Na
 85. UCHWAŁA NR XLII/284/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty