Uchwały Rady GiM / 2023

 1. UCHWAŁA NR LXVII/468/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2035.
 2. UCHWAŁA NR LXVII/467/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.w sprawie zmian budżetu na 2023 rok.
 3. UCHWAŁA NR LXVII/466/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.
 4. UCHWAŁA NR LXVII/465/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2027”
 5. UCHWAŁA NR LXVII/464/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania pod nazwą: „Modernizacja Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwie
 6. UCHWAŁA NR LXVII/463/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2024 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwier
 7. UCHWAŁA NR LXVII/462/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad
 8. UCHWAŁA NR LXVII/461/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy i Miasta Raszków
 9. UCHWAŁA NR LXV/452/2023 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027
 10. UCHWAŁA NR LXV/451/2023 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2035.
 11. UCHWAŁA NR LXV/450/2023 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok
 12. UCHWAŁA NR LXV/449/2023 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 26 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pn.: „ Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków – Szczury – Etap I – od skrzyżowania
 13. UCHWAŁA NR LXV/448/2023 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2029”
 14. UCHWAŁA NR LXV/447/2023 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 26 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 15. UCHWAŁA NR LXV/446/2023 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/364/2022 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1m3 ścieków
 16. UCHWAŁA NR LXV/445/2023 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Raszków biorących udział w działaniu rato
 17. UCHWAŁA NR LXV/444/2023 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 26 września 2023 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Raszków na lata 2023 – 2030 .
 18. UCHWAŁA NR LXV/443/2023 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Grudzielcu Nowym oraz zmiany statutu w zakresie likwidacji Filii.
 19. UCHWAŁA NR LXV/442/2023 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 26 września 2023 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina i Miasto Raszków nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
 20. UCHWAŁA NR LXIV/441/2023 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2035
 21. UCHWAŁA NR LXIV/440/2023 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok
 22. UCHWAŁA NR LXII/426/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 23. UCHWAŁA NR LXII/425/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 24. UCHWAŁA NR LXII/424/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy i Miasta Raszków na lata 2023 – 2027
 25. UCHWAŁA NR LXII/423/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Raszkowie
 26. UCHWAŁA NR LXII/422/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za 2022 rok.
 27. UCHWAŁA NR LXII/421/2023 RADY z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok
 28. UCHWAŁA NR LXII/420/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków wotum zaufania za 2022 rok
 29. UCHWAŁA NR LXI/419/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2032
 30. UCHWAŁA NR LXI/418/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok
 31. UCHWAŁA NR LXI/417/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę i Miast
 32. UCHWAŁA NR LX/416/2023 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2032
 33. UCHWAŁA NR LX/415/2023 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok
 34. UCHWAŁA NR LX/414/2023 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego Gminy i Miasta Raszków w zakresie działań na rzecz seniorów pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na lata 2023 - 2026.
 35. UCHWAŁA NR LX/413/2023 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2023 roku
 36. UCHWAŁA NR LX/412/2023 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr LVII/377/2023 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostró
 37. UCHWAŁA NR LX/411/2023 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XL/271/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów
 38. UCHWAŁA NR LIX/410/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2032
 39. UCHWAŁA NR LIX/409/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok
 40. UCHWAŁA NR LVIII/408/2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2032
 41. UCHWAŁA NR LVIII/407/2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok
 42. UCHWAŁA NR LVIII/406/2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2023 roku
 43. UCHWAŁA NR LVIII/405/2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą i Miastem Raszków i Gminą Ostrów Wielkopolski w zakresie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej budynków zlokalizowanych na działkach w
 44. UCHWAŁA NR LVII/404/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/159/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Raszków
 45. UCHWAŁA NR LVII/403/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/158/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Walentynów
 46. UCHWAŁA NR LVII/402/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/157/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczurawice
 47. UCHWAŁA NR LVII/401/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/156/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sulisław
 48. UCHWAŁA NR LVII/400/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/155/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzebowa
 49. UCHWAŁA NR LVII/399/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/154/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rąbczyn
 50. UCHWAŁA NR LVII/398/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/153/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radłów
 51. UCHWAŁA NR LVII/397/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/152/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przybysławice
 52. UCHWAŁA NR LVII/396/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/151/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogrzybów
 53. UCHWAŁA NR LVII/395/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/150/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grudzielec Nowy
 54. UCHWAŁA NR LVII/394/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/149/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niemojewiec
 55. UCHWAŁA NR LVII/393/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/148/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczanka
 56. UCHWAŁA NR LVII/392/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/147/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota
 57. UCHWAŁA NR LVII/391/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/146/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytnica
 58. UCHWAŁA NR LVII/390/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/145/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koryta
 59. UCHWAŁA NR LVII/389/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/144/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefów
 60. UCHWAŁA NR LVII/388/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/143/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jelitów
 61. UCHWAŁA NR LVII/387/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaskółki
 62. UCHWAŁA NR LVII/386/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/141/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janków Zaleśny
 63. UCHWAŁA NR LVII/385/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/140/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grudzielec
 64. UCHWAŁA NR LVII/384/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/139/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogowa
 65. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/137/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bugaj
 66. UCHWAŁA NR LVII/381/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/136/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bieganin
 67. UCHWAŁA NR LVII/380/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2032
 68. UCHWAŁA NR LVII/379/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok
 69. UCHWAŁA NR LVII/378/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki.
 70. UCHWAŁA NR LVII/377/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowa
 71. UCHWAŁA NR LVII/376/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bieganinie
 72. UCHWAŁA NR LVII/375/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych w Gminie i Mieście Raszków
 73. UCHWAŁA NR LVI/374/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2032
 74. UCHWAŁA NR LVI/373/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok
 75. UCHWAŁA NR LVI/372/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków na rok 2023.
 76. UCHWAŁA NR LVI/371/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy i Miasta Raszków
 77. UCHWAŁA NR LVI/370/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr III/17/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowe w postaci produk
 78. UCHWAŁA NR LVI/369/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr III/16/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup