W sprawie:
ustalenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Data uchwały:
2010-12-28

Numer uchwały:
III/16/1010

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011r.