W sprawie:
przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Raszków
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2014.


Data uchwały:
2013-10-29

Numer uchwały:
XXIX/231/2013

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem jej podjęcia