W sprawie:
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w ...

Data uchwały:
2014-01-30

Numer uchwały:
XXXIII/251/2014

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r