W sprawie:
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów ...

Data uchwały:
2014-01-30

Numer uchwały:
XXXIII/250/2014

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r