W sprawie:
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2014-2020.

Data uchwały:
2014-01-30

Numer uchwały:
XXXIII/249/2014

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.